Læringsmiljø

Her har vi samlet relevant stoff knyttet til hovedtemaet "Læringsmiljø". Det er blant annet samlet relevante rundskriv, veiledere og brosjyrer. Informasjon om kartlegging 2017 finner du som egen lenke nederst på denne siden.

På denne siden vil du finne relevante rundskriv, veiledere og brosjyrer knyttet til temaene læringsmiljø og elevers rettigheter.

Rundskriv / veiledere:

Retten til et godt psykososialt miljø Udir-2-2010
Dette rundskrivet omhandler forståelsen av reglene i opplæringsloven kap. 9a, om læringsmiljø og skolemiljø. Læringsmiljøet skal fremme helse, trivsel og læring. Rundskrivet handler om skolens plikt til systematisk arbeid, om elevens individuelle rett, og om elevgruppers psykososiale miljø/klassemiljø. Rundskrivet omtaler skolens handlingsplikt og ansattes  varslingsplikt. Dersom enkeltelever blir krenket, eller det er bråk og uro i en klasse, skal skolen iverksette tiltak. Tiltak som ikke fungerer er ikke tilstrekkelig. Skoleeier skal bevilge  penger dersom det er nødvendig med ressurser for å stanse for eksempel krenkende atferd, eller bråk og uro i en klasse.

Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kap 9a Udir-4-2014
I dette rundskrivet gjennomgås kravene til skolens systemrettede arbeid, herunder kravene til internkontroll og involvering av elevene og brukerorganene. Alle ansatte skal kjenne til og forstå regelverket om skolemiljøet. Det vises i den forbindelse til Udir 2-2010.

Elevenes psykososiale miljø
Forebyggende og indiviuelt rettet arbeid Dette er egenvurdering/sjekkliste for å sjekke ut om skolen har rutiner for å sikre elevenes psykososiale miljø.

Ordensreglement Udir-8-2014
Rundskrivet påpeker at reglementet er viktig for rektor, ansatte og foreldre/foresatte til elever ved skolen. Læring, trygghet og toleranse er sentrale formål med opplæringen. For å oppnå et godt læringsmiljø er det viktig med klare rammer. Felles regler i form av et ordensreglement kan bidra til et godt og trygt skolemiljø. Rundskrivet omhandler blant annet utforming av et reglementet, om rettigheter og plikter, orden og atferd, om tiltak, sanksjoner og bortvisning. Det påpekes også at straffbare forhold som skjer på skolens område skal meldes til politiet.

Veilederen spesialundervisning
Denne veilederen handler  om retten til spesialundervisning og om saksgangen. Veilederen omtaler blant annet at lærerne har en selvstendig varslingsplikt hvis de mistenker at eleven ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, og at rektor plikter å sette i gang nødvendige undersøkelser knyttet til dette. Skoleeier har som systemansvarlig ansvar for at rektor er kjent med rapporteringsansvaret til skoleeier dersom det ikke er satt av tilstrekkelig med økonomiske ressurser til spesialundervisning. Skolen skal planlegge og gjennomføre opplæringen slik at eleven får den spesialundervisningen han eller hun har krav på. Hvis noe av opplæringen forsvinner kan det føre til at opplæringstilbudet ikke lenger er forsvarlig. Eleven/foreldrene kan klage til Fylkesmannen dersom spesialundervisningen ikke gjennomføres slik det er fastsatt i enkeltvedtaket. Skolen har en informasjons- og veiledningsplikt.

 

Brosjyrer fra Udir:

Arbeid mot mobbing - Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Elevenes skolemiljø - Til deg som er elev

Elevenes psykososiale skolemiljø - Til deg som er forelder

Elevenes skolemiljø – kapittel 9a i opplæringsloven

Skolemiljøutvalg - veileder til medlemmene

Kartlegging 2017

Kartlegging læringsmiljø / elevrettigheter 2017