Leiarar

Vestland

Vi er ein del av lærarprofesjonen. Alle leiarar skal ha tilhøyrsle og møteplassar for innverknad både innafor eige arbeidsfelt og i fellessaker. Leiarstemma er ein viktig del av profesjonen si røyst. Gjennom mandatet til Leiarrådet vårt ønsker vi mellom anna å styrkja, og betre ivareta leiaren sin plass i organisasjonen.

 Vi ønsker å ta eit særleg ansvar for å synleggjera leiarperspektivet både innad i profesjonen og utad i samfunnet Meir av dette kan du lese på nettsida vår som omhandlar leiaroffensiven.

https://www.utdanningsforbundet.no/medlemsgrupper/ledelse/lederoffensiven/

Mandat for leiarrådet i Utdanningsforbundet Hordaland

• Leiarråd på fylkesnivå skal ha ein rådgivande funksjon inn mot fylkesstyret
• Leiarrådet skal vere ein ressurs for fylkesstyret i saker som angår leiarfaglege spørsmål.
• Leiarrådet skal sikre kompetanse innanfor sitt område, og skal handsame saker lagt fram av fylkesstyret.
• Rådet kan også ta opp saker og foreslå vidare handsaming i fylkesstyret.
• Rådet skal vere pådrivar til at alle leiarar skal ha tilhøyrsle og møteplasser for medverknad både innanfor eige arbeidsfelt og i fellessaker, og bidra til å synleggjere leiarane, både i organisasjonen og ut i offentlegheita.
• Leiarrepresentanten i fylkesstyret skal vere leiar for leiarrådet, og rådet skal ha minimum to møter per semester.
• Gjennom samarbeid med lokallaga, arbeide for at det vert organisert leiarforum for leiarmedlemmene

 

Samansetting leiarråd

Leiarråd Utdanningsforbundet Hordaland 2019-2020

Leiar:

Berit Dale, Utdanningsforbundet Hordaland

Nestleiar:

Bente Kleppe Lervik, Skålevik skule

Styremedlemmer:

Renate Macpherson, Haukedalen skule

Lars-Tore Johannessen, Lysekloster barneskule

Karen Wollberg, Kleppestø ungdomsskule

Anne Margrethe Madtsen, Langeland skule

Elisabeth Norstrand, Os barnehage

Morten Olsen Schulstad, Knarvik ungdomsskule

Tor-Einar Wahl, Gjernes barnehage

Varamedlemmer:

Dag Hugaas, Utdanningsforbundet Bergen

Trude Femsteinevik, Bjørketeigen barnehage

Grete Ragnhild Iversen, Øystese barneskule

Torgeir Arne Lid, Seim skule

Markus Hay, Rådalslien skule