Ny smittevernveileder åpner for munnbind i videregående

Den nye smittevernveilederen for videregående skole, med eget kapittel for voksenopplæringen, åpner for bruk av munnbind for elever og ansatte utenfor undervisningssituasjoner.

(Dette er våre foreløpige kommentarer til den nye veilederen. Saken kan bli oppdatert eller endret)

Tidligere var det samme smittevernregler for ungdomsskole og videregående skole/voksenopplæring. Men etter påtrykk fra blant andre Utdanningsforbundet har det nå kommet egen veileder for videregående skole, der det også er eget kapittel for voksenopplæringen.

– Det er bra og nødvendig at det nå kommer egne smittevernregler for videregående og voksenopplæringen. Men selv om veilederen oppleves som ryddigere og enklere å orientere seg i enn tidligere, er det fortsatt behov for presiseringer, sier nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.

Blant annet skal ikke avstandskravet på to meter som nylig ble innført for samfunnet ellers, gjelde i videregående skole og i voksenopplæringen.

– Det er vanskelig å forstå at avstandskravet ikke skal gjelde på skolene når det gjelder i samfunnet for øvrig, sier Skyvulstad.

 • Revisjonen er en tydeliggjøring og innskjerping av rødt og gult nivå, men det er fortsatt større innslag av frivillighet enn hva som er gagnlig
 • Flere av tiltakene vil påføre lærere store merbelastninger. Utdanningsforbundet forutsetter at dette skal kompenseres gjennom forpliktende, skriftlige sentrale avtaler
 • Retten til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø presiseres ikke i veilederen
 • Veilederen oppleves som ryddigere og enklere å orientere seg i en tidligere, men det er fortsatt behov for presiseringer
 • Det er positivt med et eget kapittel om smittevern i voksenopplæringen
 • Nødvendig at bruk av munnbind er kostnadsfritt for både elever og ansatte

Må sikres fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Han mener også at det fortsatt er mer innslag av frivillighet enn hva som er ønskelig for fullt ut å kunne ivareta elever og ansattes sikkerhet, og for å ivareta medbestemmelse og involvering av tillitsvalgte og elever i planlegging og oppfølging av smittevernet.

– Vi har vært tydelige overfor myndighetene om at reglene må ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for lærerne og ikke skape forvirring om hva som gjelder. Vi vil derfor understreke betydningen av at veilederen slår fast at det er viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare, sier Skyvulstad

Skolene oppfordres i veilederen til å begrense kontakt mellom ansatte, så langt det er mulig. Digitale møter anbefales. Hjemmekontor anbefales for oppgaver som ikke må utføres på skolen i kommuner der det er anbefaling eller påbud om hjemmekontor.

Utdanningsforbundet har gitt en rekke innspill til smittevernveilederne i barnehage og skole generelt, men også spesielt til utkastet til veilederen som kom i dag.

Åpner for bruk av munnbind utenfor undervisning

I samråd med lokale helsemyndigheter kan skoleeier som et ekstra smitteverntiltak anbefale bruk av munnbind for elever og ansatte når det ikke er undervisning. Det vil for eksempel være aktuelt i friminutter, på vei til klasserommene og i kontorlokaler.

Dersom munnbind anbefales, vil det være frivillig å bruke det. I veilederen presiseres det at det i situasjoner der det blir anbefalt bruk av munnbind, "må være gratis for både elever og ansatte".

Uavhengig av bruken av munnbind vil det fortsatt være andre regler som er viktigst – blant annet avstandskrav.

Les Kunnskapsdepartementets pressemelding

De nye reglene skal gjelde fra 12. april. Se den nye veilederen her

Må kompenseres for merarbeid

Flere av tiltakene vil påføre lærere stort merarbeid eller overtid. Utdanningsforbundet forutsetter at ekstraarbeid knyttet til pandemien og nasjonale og lokale tiltak kompenseres gjennom forpliktende, skriftlige sentrale avtaler.

– Vi har flere ganger tatt til orde for at ekstrabelastninger for lærere må kompenseres, blant annet i høringen til smittevernveilederen. Dette blir viktig å følge opp fremover, sier Skyvulstad.

Eget kapittel om voksenopplæringen

Utdanningsforbundet mener veilederen blir et bedre verktøy ved at reglene i voksenopplæringen nå også presiseres.

– Vi har over tid etterlyst tydeligere og mer tilgjengelige råd om smittevern i voksenopplæringen. Et eget kapittel om voksenopplæringen vil bidra til at veilederen blir et bedre verktøy i smittevernarbeidet, og at elever og ansatte i voksenopplæringen dermed blir bedre ivaretatt, sier Skyvulstad.

Nye veiledere for barnehage og skole kommer snart

Det er varslet at myndighetene vil komme med oppdatering av de andre veilederne denne uken. I tillegg er det varsel egne kapitler for SFO/AKS og spesialskoler.

Spørsmål og svar om koronasituasjonen

 • Kunnskapen om smitte og barn og unges rolle er oppdatert til dagens situasjon med muterte virus
 • Skoleeier kan i samråd med lokale helsemyndigheter anbefale bruk av munnbind utenfor undervisningen, for eksempel i friminuttene og på vei til klasserommene.
 • På rødt nivå bør antall kontakter elevene har i løpet av en uke halveres i forhold til gult nivå. Det betyr at klassene mange steder må deles i mindre grupper, eksempelvis halve klasser.
 • Tydeligere råd om nærkontakter slik at det blir enklere å definere hvem som må i karantene. Med nærkontakter menes personer som er har vært i mindre enn 2 meters avstand fra personen som er smittet i mer enn 15 minutter.
 • Smitteverntiltak tilpasset elever med særskilte behov både i ordinær videregående skole og spesialskole har fått egen omtale
 • Voksenopplæringen har fått egen omtale
 • Elevperspektivet er bedre ivaretatt. Det er tydeliggjort anbefalinger om at elevråd og skolehelsetjeneste skal delta aktivt i planleggingen av smitteverntiltak på skolen
 • Skoleeiers ansvar for smittevern er tydeliggjort

Sitert

Avbildet: Terje Skyvulstad
Terje Skyvulstad

1. nestleder