Mellomoppgjøret 2021 - iverksettelse og lokale forhandlinger

Medlemmer i Unio må vente på resultat fra Rikslønnsnemnda.

Et flertall på Stortinget støttet regjeringens forslag om tvungen lønnsnemnd i Unios streik i kommunene og i Oslo.

– Vi tar Stortingets beslutning til etterretning. Det er arbeidsgiverne som har presset fram en politisk beslutning om våre medlemmers mulighet til lønnskamp. Tvungen lønnsnemnd løser på ingen måte den samfunnsutfordringen streiken har handlet om. Utfordringene med å rekruttere og beholde lærere, sykepleiere og andre kommunalt ansatte med høy kompetanse og lang utdanning blir ikke borte av dette, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

Det er ikke ventet at Rikslønnsnemnda skal behandle saken før til høsten. Dato er foreløpig ikke fastsatt. Nemndas beslutning har samme virkning som en tariffavtale.

Fram til saken er behandlet ferdig, gjelder lønns- og arbeidsvilkår slik de var per 30.4.2021.

I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger i Bergen kommune er fagorganisasjonene innkalt til lønnspolitisk drøftingsmøte 23. juni, jfr. HTA kap.3.2.1. Ekstakte datoer for forhandlingene og økonomisk ramme blir offentliggjort i dette møtet.

Lokale lønnsforhandlinger HTA kapittel 4.

Lokal pott på 1,0 % per 1.oktober 2021. Arbeidstakere ansatt per 30. september 2021 er omfattet. Forhandlingene gjennomføres innen 15.10.2021. Frist for å melde uenighet til sentral organisatorisk behandling er 1.11.2021.

Lokale lønnsforhandlinger HTA kapittel 3 og 5.

Lokale forhandlinger etter HTA kap. 3.4 og kap. 5 bør gjennomføres i tidsrommet
mellom 1. mai og 1. oktober hvert år. Virkningsdato er 1. mai, med mindre partene
lokalt kommer til enighet om annen dato for iverksetting.

I henhold til HTA 3.4.0, pkt. 4 og kap. 5.1, 2. ledd gjennomføres forhandlingene
innenfor en økonomisk ramme som tar hensyn til kommuneøkonomien,
kommunens totale situasjon, herunder økonomi og krav til
effektivitet, samt lønnsutviklingen i KS-området og andre sammenlignbare tariffområder.