Mekling i KS - lønnsoppgjøret 2022

Publisert: 17.03.2022

Meklingen mellom organisasjonene går inn i sluttfasen. Fristen for å komme til enighet er midnatt mandag 23. mai. Unio har i dag varslet at førsteuttaket tas i Bergen. Lokalt har Fagforbundet Horten varslet at 75 personer tas ut i streik.

Unio kommune: Kan bli streik i Bergen fra 24. mai

Fra 24. mai kan drøyt 500 kommuneansatte være i streik i Bergen. Helse og utdanning blir rammet.

I dag varsler Unio kommune plassfratredelse for over 500 ansatte i Bergen. Skoler, helseinstitusjoner, biblioteker og andre kommunale og fylkeskommunale tjenester vil rammes om det ikke blir enighet i meklingen mellom Unio kommune og KS. Fristen for enighet er midnatt, natt til 24. mai.

– Vi håper selvsagt å bli enige i meklingen. Det er alltid vårt mål når vi går inn i en slik prosess, sier Unios forhandlingsleder, Steffen Handal.

Dessverre var avstanden stor under forhandlingene, så mye tyder på et det blir en utfordrende meklingsinnspurt.

Se tabellen: Disse tas ut i Bergen om det blir streik fra 24. mai.

Krever reallønnsvekst

– Vi må få innfridd våre krav om reallønnsvekst for de høyt utdannende i offentlig og et skoletillegg. Spesielt lærerne har hatt en altfor dårlig lønnsutvikling over lang tid, påpeker Handal.

Om det ikke blir enighet med arbeidsgiver KS på disse viktige punktene ser Handal ingen annen utvei enn å måtte gå til streik.

– Det er store utfordringer i offentlig sektor, både når det gjelder å rekruttere og å beholde ansatte med lang utdannelse. Spesielt gjelder det for sykepleiere og lærere, sier Handal.

Dette fikk vi nylig bekreftet i NAVs bedriftsundersøkelse som viser at det er særlig stor mangel på sykepleiere og at skolene i stor grad mislykkes med å rekruttere ansatte med den kompetansen de har søkt etter.

Unios forhandlingsleder er svært bekymret for den utviklingen vi nå ser i mange av landets kommuner.

– Mange steder i landet er det nå så store rekrutteringsutfordringer at innbyggerne ikke får de velferdstjenestene de forventer. Kommunene sliter med å rekruttere og beholde de med lang utdanning. Vi vet at lønn er et svært viktig virkemiddel for å få gjort noe med denne situasjonen, understreker Handal.

Overordnet tariffkrav for hovedoppgjøret 2022 - publisert 17. mars

Overordnede krav

Utdanningsforbundet har følgende krav ved hovedtariffoppgjøret i 2022:
• Reallønnsvekst til alle gjennom et sentralt prosentvis generelt tillegg og at
mindrelønnsutviklingen for lærere i skolen må stoppes.
• Sentral lønnsdannelse skal være bærebjelken ved fastsetting av lønn. Dersom lokale
lønnsforhandlinger avtales, skal de lokale lønnstilleggene baseres på objektive kriterier
som oppfattes som rettferdige, forutsigbare, legitime og etterprøvbare.
• Tariffbestemmelser som stiller strengere krav til kommuner om at de skal tilsette lærere
med lærerutdanning.
• Sterkere og tydeligere sentrale bestemmelser om lokale lønnstillegg for
tilleggskompetanse, herunder tvisteløsning ved lokal uenighet.
• Lederlønn skal baseres på lederansvaret, kompetanse og størrelsen på den virksomheten
man leder, og ikke på resultatbasert måloppnåelse. Ledere skal lønnes høyere enn dem man
er satt til å lede.

Sentralstyret har vedtatt overordnede krav for hele tariffperioden.
Til grunn for sentralstyrets prioriteringer og strategiske valg ligger vedtatt politikk i landsmøtesaken «Vi utdanner Norge», den lønnspolitiske offensiven vedtatt i «Strategisk plan for perioden mars 21 - aug. 22», og innspill fra den organisasjonsmessige behandlingen til hovedtariffoppgjøret. Som forberedelse til årets oppgjør har det også vært gjennomført regionale tariffkurs for lokallag og fylkeslag.

Representantskapsmøtet i mars sluttet seg også til de overordnende kravene.
Nå går prosessen videre i Unio for de aller fleste av våre tariffområder. Unntakene er PBL, FUS og NHO/Abelia, hvor Utdanningsforbundet forhandler direkte med arbeidsgiver.

Kravene fra de ulike forbundene i Unio danner grunnlag for endelig utarbeidelse av krav i Unios ulike forhandlingsutvalg for de enkelte tariffområdene for hovedoppgjøret 2022. Forhandlingsutvalgene skal tilpasse disse etter utfordringer og muligheter i de respektive tariffområdene. Innspill fra den organisasjonsmessige behandlingen og de regionale kursene er kjent for Utdanningsforbundet sine representanter i de ulike forhandlingsutvalgene.

Overordnet tariffkrav for hovedtariffoppgjøret 2022

TBU anslår konsumprisveksten til 3,3 prosent i år
På grunnlag av ny informasjon har Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) gjort en ny vurdering av prognosen for konsumprisvekst. Utvalget anslår nå en vekst i konsumprisindeksen (KPI) på 3,3 prosent fra 2021 til 2022.

TBU anslår konsumprisveksten til 3,3 prosent i år – (utdanningsforbundet.no)
TBU anslår konsumprisveksten til 3,3 prosent i 2022 – (regjeringen.no)

Følg lønnsoppgjøret på våre nettsider.

NOEN VIKTIGE DATOER I TARIFFOPPGJØRET

  • 15. mars – Unios inntektspolitiske uttalelse vedtas
  • 24. mars – TBU endelig rapport
  • 5. april – Forhandlingsstart Speker (A-del)
  • 6. april – Forhandlingsstart KS
  • 20. april – forhandlingsstart Oslo kommune
  • 20. april – Forhandlinger stat
  • 30. april – Forhandlingsfrist stat, KS og Oslo kommune (midnatt)
  • Blir det brudd før fristen går forhandlingene til mekling