Trøndsk 2022

I tradisjon tro ble Trøndsk også i år gjennomført. Trøndsk er Utdanningsforbundet Trøndelag sin årlige utdanningspolitiske konferanse og tematikken for årets konferanse var «Lærerens rolle og status i samfunnet». 450 deltakere deltok på arrangementet og streikende medlemmer i PBL var spesielt invitert.

Årets konferansier, Marianne Meløy, åpnet konferansen på humoristisk vis ved å peke på læreren som en samlende samfunnsbygger gjennom historien. Hvor læreren, i tillegg til å undervise, var engasjert i ungdomslaget, koret og idrettslaget.

Første innleder var doktorgradsstipendiat ved Institutt for pedagogikk, Jon Kaurel, som tok oss gjennom begrepet «tidlig innsats» og hva som ligger i dette. Kaurel advarte mot å skape et «system» der elever stadig tidligere ikke passer inn. Han stilte også spørsmålstegn til hvor tidlig er egentlig tidlig nok?

Neste innleder var Simen Spurkland med foredraget «Lærerens profesjonelle identitet». Spurkland jobber til vanlig ved Vøyenenga ungdomsskole i Bærum, der han underviser i matematikk, musikk og samfunnsfag. Foredraget belyste mange av kunnskapsområdene læreryrket berører og understreket hvor viktig profesjonsbevissthet er.

Nytt av året på Trøndsk var paneldebatt. Panelet besto av Steffen Handal, Marthea Åhl (Elevorganisasjonen), forsker Thomas Dahl (NTNU), statssekretær Hallvard Hølleland (Arbeiderpartiet) og Anette Hångmann (tillitsvalgt og streikende barnehagelærer) og med Jo Skårderud (Klassekampen) som moderator. 

Debattantene fikk innledningsvis muligheten til å kommentere hvordan de ser på utviklingen av lærerrollen og hvilke forventninger samfunnet i dag legger på lærere i skolen og barnehagen. Forsker Thomas Dahl valgte å trekke frem at lærere i Norge er godt fornøyd, og i stor grad trives med jobben sin, og at samfunnet rundt oss har stor tillit til lærere. Steffen Handal problematiserte dette i sitt innlegg, blant annet med å peke på at høstens lærerstreik og måten den ble avblåst på av regjeringen. Grunnlaget for tvungen lønnsnemd viser at lærere i skolen har alt for stort ansvar for elevenes utvikling og psykiske helse som ikke står i forhold til vårt samfunnsoppdrag, vår kompetanse og ressursene i skolen. Han var også opptatt av å understreke tillitskrisen som har vokst frem mellom lærerorganisasjonene, og KS sin nedvurdering av lærerkompetanse som ble uttrykt i tariffoppgjøret. 

Marthea Åhl trakk frem mangelen på støtteapparat rundt læreren som elevene opplever i skolen, og hvordan dette går utover lærerrollen, og lærernes muligheter til å gjøre en god jobb i skolen. Hun høstet applaus fra publikum da hun slo fast at lærerlønna må opp dersom flere unge skal ønske å ta lærerutdanning, og for at statusen til yrket skal løftes. Hølleland fokuserte i sitt innlegg på regjeringens satsing på kompetanseheving som et viktig bidrag for å løfte lærernes status og muligheter til å lykkes i lærerrollen. Den som kanskje fikk mest støtte blant tilhørerne i salen var imidlertid barnehagelærer og tillitsvalgt Anette Hångmann. I sitt innlegg fortalte hun om hverdagen en barnehagelærer står i, og hvilke forventninger de møter fra foresatte og samfunnet.  I dag er det ikke samsvar mellom forventninger og faktiske ressurser.

Avslutningsvis holdt Dora Thorhallsdottir et engasjerende og morsomt foredrag med tittelen «Å stå oppreist og stolt». 

Vi takker for engasjementet til alle bidragsytere. Vi ses igjen neste år!