Jeg gleder meg!

Det sier Eirik Strupstad som er en av tre trøndere som skal sitte i de nyopprettede nasjonale fagnettverkene i Utdanningsforbundet.

– Jeg meldte i første omgang interesse for å være med i nettverket for kroppsøving fordi jeg ønsker å være med å videreutvikle faget, lokalt i egen kommune, regionalt og nasjonalt.

Eirik jobber ved Frøya ungdomsskole og sier at han ser på deltakelse i fagnettverket som en god mulighet til å utvikle seg i rollen som kroppsøvingslærer. Han har undervist på alle trinn i grunnskolen, og har klare forventninger til fagnettverket.

– Jeg forventer at det arbeidet vi skal i gang med holder et høyt faglig nivå, slik at vi får drøftet og diskutert aktuelle utfordringer i kroppsøvingsfaget, løsninger på dette og hva som er god praksis og undervisning i faget.

Nye muligheter og ideer

Hilde Kålen som er lærer ved Lauvsnes skole skal sitte i fagnettverk for naturfag. Hun brenner for faget sitt, og synes dette var en spennende mulighet.

– Jeg har undervist i naturfag i mange år, og mener faget er viktig for å gi kunnskap om sammenhenger mellom menneskets forbruk og balansen i naturen. Faget gir mange muligheter for praktiske og tverrfaglige oppgaver og gode muntlige diskusjoner. Jeg tror fagplaner, fagbøker og faglærere har mye å hente på å utvikle faget enda mer for å få engasjerte og undrende elever. Håpet er at et slik nettverk åpner opp for nye muligheter og ideer til hvordan faget kan gi enda mer, og relevant kunnskap til elevene. 

Fagnettverkene skal møtes for første gang i september. Et av målene med nettverkene er å styrke Utdanningsforbundets fagpolitiske engasjement og utvikle medlemmenes arena for faglige diskusjoner. Eirik og Hilde er spent på hvordan dette vil fungere når de kommer i gang, og hvordan arbeidet legges opp.

– For at nettverkene skal fungere godt tror jeg det er avgjørende at vi som deltar i nettverkene finner gode treffpunkt digitalt og fysisk og at vi får tilgang på forskningsartikler, studier og annen litteratur som er relevant for det vi skal jobbe med, sier Eirik.

Viktig med tid

Begge er enige om at også tid er viktig for at nettverkene skal fungere.

– Det er viktig med tid til å arbeide med forslag og ideer som utarbeides. Vi må få tid og mulighet til å jobbe med dette på våre respektive arbeidsplasser, slik at vi kan arbeide mellom treffpunktene i nettverkene.

Eirik understreker at det er viktig at det kommer noe konkret ut av arbeidet som nettverkene skal gjøre.

– Jeg ønsker at vi i nettverket skal kunne være med å bidra til utvikling av kroppsøvingsfaget slik at andre lærere i Norge får noe igjen for det arbeidet vi gjør. På lang sikt håper jeg at den jobben vi gjør ender opp i enda bedre undervisning, og mer læring og motivasjon hos elevene som har kroppsøving. 

I tillegg til Eirik Strupstad og Hilde Kålen, er Silje Andreassen fra Oppdal videregående skole oppnevnt til å sitte i fagnettverk for norsk.

Utdanningsforbundets fagnettverk er en pilotordning som nå skal prøves ut, og som kan bli en varig ordning, og inkludere flere fag på sikt.

Les mer om fagnettverkene: Fagnettverk i Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundets fagnettverk skal bidra til at profesjonen blir bedre rustet til å delta i profesjonsfaglige diskusjoner og utviklingsarbeid knyttet til undervisningsfag. Nettverkene skal bidra til å styrke Utdanningsforbundets argumentasjon i saker som handler om enkeltfag. Nettverkene skal bidra til å starte og holde ved like faglige diskusjoner blant forbundets medlemmer. Nettverkene skal bidra til at forbundet kan møte medlemmenes fagidentitet. 

Les hele mandatet her: Mandat for Utdanningsforbundets fagnettverk