Høringsinnspill om opptak til høyere utdanning

Utdanningsforbundet Trøndelag støtter opptaksutvalgets forslag om å fjerne dagens alderspoeng, og muligheten til å ta opp fag du allerede har bestått. Vi støtter ikke forslaget om å fjerne tilleggspoeng for militærtjeneste og folkehøyskoler. Det var noen av innspillene i høringen på opptaksutvalgets forslag til ny modell for opptak til høyere utdanning.

Det regjeringsoppnevnte utvalget har tatt oppdraget sitt på alvor, og kommer med omfattende forslag til endringer for fremtidige studenters vei inn til universitet og høyskole. Utvalget både rydder opp og forenkler sammenlignet med dagens inntaksordning, og tar prinsipielle grep som vil forsterke betydningen videregående skole har som hovedveien inn i høyere utdanning. Det er positivt.

Samtidig stiller vi spørsmål ved premisset for utvalgets arbeid, at et nytt regelverk skal gjøre at elever kommer raskere i gang med, og gjennom, høyere utdanning, som et bidrag til mer effektiv ressursutnyttelse, og til at vi får dekket kompetansebehovet i arbeidslivet. Det ligger allerede i dag et betydelig resultat- og karakterpress på elevene i både grunnskole og videregående skole. Vi er redd for at dette vil kunne forsterkes ytterligere. Dette presset bidrar igjen til psykisk uhelse og preger elevenes læringsmiljø og skolen som helhet.

Vi mener videre at utvalget i for liten grad tar hensyn til skolens brede samfunnsoppdrag. Det kan virke som det legges mer vekt på utdanning enn danning. Forståelsen av hvilken kompetanse som anses verdifull for samfunnet og som grunnlag for høyere utdanning er etter vår mening for smal.

Den nye inntaksmodellen tar for lite hensyn til elever som ikke lykkes i videregående skole sammenlignet med dagens inntaksmodell, som gir større mulighet for «nye sjanser» for elever som går ut av videregående skole med svake resultater. Det tas også i for liten grad hensyn til elevers ulike modningsnivå. Mange elever, og da særlig gutter, er avhengig av å bruke mer tid og trenger nye sjanser for å kvalifisere seg til det videre utdanningsløpet.

Utdanningsforbundet Trøndelags hovedkonklusjoner:

  • Vi støtter utvalget i at karakterer beholdes som rangeringsmetode for de aller fleste/hovedregel.
  • Vi støtter at særskilte karakterkrav for utdanninger fjernes.
  • Vi støtter en fjerning av muligheten til å ta opp fag, med mulighet til å ta fag som du ikke har tatt tidligere.
  • Vi støtter en fjerning av alderspoeng.
  • Vi støtter ikke at tilleggspoeng fjernes for militærtjeneste og for folkehøyskoler.
  • Vi er usikre på konsekvensene av å erstatte kjønnspoeng med kjønnskvoter.
  • Vi er usikre på opptaksprøvekvoten som foreslås og stiller spørsmål ved om det er de riktige kompetansene som måles og vurderes i de foreslåtte standardiserte prøvene.