Demonstrasjonsaksjon sammen med flere organisasjoner på NTNU

Målet med aksjonen var å markere motstand og bekymring over utspillene som har kommet fra regjeringen de siste månedene, blant annet kasting av forskningsrådet og det at utdanning og forskning fremstilles som kostnadssluk og at det skal strammes inn innenfor denne sektoren.

May-Britt Moser som vant Nobelprisen i medisin i 2014 var første appalant. Roger Hanssen, HTV Nord Universitet og fylkesstyrerepresentant i Utdanningsforbundet Trøndelag holdt også appell.

Roger Hanssen spurte i sin appell om: «Hvor er helheten i kunnskaps og forskningspolitikken til regjeringa? Har regjeringen glemt Hurdalsplattformen?»

Les hele appellen her: 

Hvor er helheten i kunnskaps og forskningspolitikken til regjeringa? Har regjeringen glemt Hurdalsplattformen?

I Hurdalsplattformen står det nemlig at «Kvaliteten i forsking og høgare utdanning er avgjerande for kor godt Noreg lykkast med å utvikle og ta i bruk ny kunnskap til å skape verdiar og å løyse samfunnsutfordringar nasjonalt og globalt.

Videre står det at «Regjeringa vil styrkje norsk forsking, både i offentleg regi og i næringslivet, og prioritere eit løft for forsking på klima og omstilling. Forskingsinstitutta speler ei sentral rolle»

Det står altså, svart på hvitt, at regjeringa vil styrke norsk forskning.  8 - 9 måneder etterpå kommer det forslag om dramatiske kutt i norsk forskning!  Hvordan i all verden henger det her sammen?

Det er veldig vanskelig å forstå hva regjeringa har tenkt med de varslede kuttene.  Det er da behov for mer forsknings og utviklingsarbeid, ikke mindre!

Man kutter i nerven til det samfunnet vi sammen skal skape. Og det i en tid hvor vi trenger mer forskning enn noensinne for å ta oss igjennom det grønne skiftet. Og for å løse de store utfordringene velferdsstaten står overfor. Det er rett og slett ubegripelig!

Utdanningsforbundet har mange medlemmer i lærerutdanningene.  Vår politikk er at det må legges bedre til rette for at lærere og ledere får tid og mulighet til å drive og delta i FoU-arbeid knyttet til egen virksomhet, og i samarbeid med forskere.

Forskning er en sentral komponent i lærerutdanningene. Utdanningsforbundet er opptatt av at forskningen skal ha god kvalitet,være relevant for profesjonsutøverne og for utviklingen av barnehage, skole og lærerutdanningene.

Vi mener videre at forskningskompetanse må bygges systematisk, og rammevilkårene for forsknings og utviklingsarbeid må være gode.  Finansiering av universiteter og høgskoler må bygge på forutsigbarhet og langsiktighet. Dette er avgjørende for god kunnskapsutvikling, forskning, utvikling og strategiske satsinger!

Nasjonale og internasjonale utfordringer som bærekraftig utvikling, klima, migrasjon, fattigdom og utdanning for alle krever at det satses sterkere på kunnskapsutvikling. Styrkingen må skje i form av økte ressurser til grunnforskning, anvendt forskning og til forskningsprogrammer.

Det som skjer nå skaper ikke forutsigbarhet.

Det skaper uforutsigbarhet og stor frustrasjon. Og det vil svekke oss som kunnskapsnasjon.  Vi hevder oss heller ikke mer internasjonalt på denne måten!

Nei, det er vanskelig å se helheten i forsknings og kunnskapspolitikken til regjeringa. Det er på tide å snu! I tide!