Julehilsen 2021

Takk til alle medlemmer for engasjementet i 2021. Det nye året vet vi vil by på mange spennende og viktige saker i utdanningssektoren. Det store medlemsengasjementet er gull verdt når vi kjemper våre kamper. Sammen er vi sterke.

Ny regjering – ny politikk – vil vi se en positiv endring for utdanningssektoren?

Det er ikke noe å si på ambisjonene til den nye regjeringen. Blant annet skal:

  • Elevene få jobbe mer praktisk og variert
  • Lærerne skal få konsentrere seg om undervisning og læring, oppleve tillit og pedagogisk handlingsrom
  • Lærere, barn og elever skal få et godt lag rundt seg

I barnehagen skal det også bli bedre forhold:

  • Bemanningsnormen skal forbedres
  • Barnehagelærernormen skal styrkes

Dette er gode signaler, og vi skal bruke vår organisasjon klokt for å påvirke videre.

Vi har fått gjennomslag for mye av vår politikk. Vi kjenner oss godt igjen i Hurdalsplattformen, men det er ikke ensbetydende med at det blir realisert. Særlig ikke det som har materielle kostnader. De verbale vedtakene, de som ikke koster stort, blir nok i stor grad vedtatt relativt raskt. Slik som kompetansekrav med tilbakevirkende kraft, firerkravet og lignende. Viktige krav, viktige endringer, men vi må få synliggjort hvor stort problemene er med underfinansiering fra barnehage, til skole, støttesystemer, videregående skole – til høyere utdanning og lærerutdanningene.

Den nordiske modellen for utdanning har vært en grunnstein i velferdsstaten. Hvordan vi innretter politikken på fundamentale tjenester er avgjørende for det samfunnet vi skaper. Fellesskolemodellen har hatt noen klare kjennetegn. Et av de viktigste prinsippene har vært at det skal være like muligheter for alle elever uansett hvor i landet du bor. Slik er det ikke i dag.  

Vi ser med uro et økende gap mellom de store ambisjonene til nasjonale myndigheter og lokale forutsetninger for å kunne nå disse. Forskjellene i ressursinnsats mellom ulike kommuner og fylkeskommuner er svært store som følge av ulike lokale prioriteringer og forutsetninger og i kommune etter kommune ser vi kuttforslag på oppvekst og utdanning. Når ressursinnsatsen er så ulik, kan man da si at alle elever i hele landet har like muligheter?

I 2022 skal flere oppgaver flyttes over fra stat til kommune. Oppvekstreformen gir kommunene et økt finansieringsansvar for barnevernstiltak. Reformen har til hensikt at kommunene skal jobbe mer forebyggende og med tidlig innsats. Insitamentet er at barna skal få bedre hjelp, tidlig. Lykkes ikke kommunene med dette, vil det bli dyrere for kommunene. STATPED (statlig spesialpedagogisk tjeneste) skal bygges ned og disse oppgavene tilfaller også kommunene, først og fremst PP-tjenesten. I flere kommuner er det ventelister for at barn skal få hjelp fra PP- tjenesten. Det er en ventetid barn ikke har tid til.

Hovedavtale, SFS 2213 og SFS 2201

Nå før jul startet forhandlingene om Hovedavtalen, SFS 2213 og SFS2201. På grunn av strengere smittevernregler har disse forhandlingene fått en midlertidig stopp, da forhandlinger egner seg best når partene kan møtes fysisk. Planen er at forhandlingene tas opp igjen på nyåret. Hovedavtalen tas tidligst opp igjen 11. januar.

Her kan du lese mer om Arbeidstidsavtalen: Forhandlinger startet i dag (utdanningsforbundet.no)

Pandemien

Organisasjonen har tett dialog med styresmaktene og kunnskapsdepartementet spesielt. Lærerne skal prioriteres for 3. vaksinedose. Det må imidlertid ha gått 4,5 mnd siden 2. vaksinedose ble tatt. Koronakrisen og bemanningskrisen må håndteres parallelt.

Ny overtidsavtale i forbindelse med korona. I lenka under kan du lese mer om hva dette betyr for barnehagelærere, undervisningspersonale og ledere i barnehage og skole.

Ny overtidsavtale: Fastsetter klare regler for merarbeid under korona (utdanningsforbundet.no)

Hovedtariffoppgjøret 2022

Organisasjonen har begynt prosessen med å diskutere hvilke krav vi skal stille inn mot hovedtariffoppgjøret. Dette arbeidet vil fortsette i det nye året.

Vi ønsker dere en riktig god og fredfull jul!

Hilsen Utdanningsforbundet Trøndelag

v/ Geir Røsvoll og Hilde Lein