Faglig-administrativt støttesystem (FAS)

Trøndelag

Sør-Trøndelag er det 380 medlemmer i FAS.

Medlemmer i slike stillinger i våre 25 kommuner, i fylkeskommunen og hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag hører også til medlemsgruppen.

Medlemsgruppe FAS er en svært sammensatt gruppe, med ulike arbeidsoppgaver og utfordringer.

For å ivareta de ulike gruppene i FAS, håper jeg at vi i kommende periode kan ha en gjensidig tett kontakt, det være seg gjennom deltagelse på klubbmøter og medlemsmøter og kontakt på telefon og mail.

Som fylkesstyrets kontaktperson for FAS, deltar jeg på møter sammen med kontaktpersoner fra de andre fylkesstyrene. Møtene ledes av sentralstyrets kontaktperson for FAS og tar opp saker som er aktuelle for medlemsgruppen. Både i forkant og etterkant av disse møtene kan det være av interesse å ha kontakt med hele eller deler av medlemsgruppa.

I forbindelse med ulike høringer som Utdanningsforbundet blir invitert til å delta i, kan det også være aktuelt å rådspørre medlemmer i FAS.

For at Utdanningsforbundet sine tillitsvalgte skal kunne gjøre en god jobb for medlemmene, er det viktig med engasjement og involvering. Sammen er vi sterke!

Toril Kuvene Skaret er kontaktperson FAS