UTLYSING AV STIPEND FOR 2019

Troms

STIPENDFONDET FOR PEDAGOGISK PERSONALE I GRUNNSKOLEN I TROMS

Publisert 10.10.2018

Denne ordningen ble til og med 2001 administrert av Statens utdanningskontor i Troms.  Fra 01.01.02 ble administrasjon av stipendfondet overført til Utdanningsforbundet Troms. 

Vedlagt oversendes eksisterende statutter sammen med søknadsskjema.

Av statuttene får det fram at det kan søkes om stipend til kompetanseutvikling innenfor utviklingsarbeid som er statlig eller kommunalt prioriterte satsingsområder i grunnskolen. Det må gå fram av prosjektsøknaden hvordan tilknyttingen til slikt arbeid er, og rektor ved søkerens skole bekrefter dette i vedlegg til søknaden.

Merk at det ikke kan søkes om midler til videreutdanning, men dekning av reiseutgifter til erfaringsinnhenting kan søkes om.  Merk også at søker må ha vært oppsigelig/fast tilsatt i skoleverket i Troms i minst 5 år.

Det beløp som skal deles ut pr. år, er avkastningen av fondet for foregående år, fratrukket indeksbeløp pluss adm. kostnader – se statuttene. De siste årene det ble utdelt stipender, har beløp pr. tildelt stipend ligget på mellom to og fem tusen kroner.

Søknad på vedlagte skjema, vedlagt prosjektbeskrivelse og oppsett over budsjett, må være mottatt av Utdanningsforbundet Troms innen

                        1. desember 2018

Søknader uten påkrevde vedlegg vil ikke bli behandlet.

Søknadsskjema stipend for 2019

Statuttene for stipendordningen kan du lese her