Ledelse

Troms

Er du medlem i Utdanningsforbundet og ansatt som leder i barnehage og i grunn- og videregående skole tilhører du medlemsgruppe ledelse.

Medlemmene er grunnpilaren i organisasjonen, og det satses sterkt på å ivareta medlemmene og skape tilhørighet til egen organisasjon. Vi skal følge opp våre medlemmer og tillitsvalgte innenfor ledelse, og være et godt støtteapparat og pådrivere for at Utdanningsforbundet skal være ei sterk fagforening for alle våre ledermedlemmer.

Utdanningsforbundet er en viktig samfunnsaktør, og vi har som mål å være viktige aktører overfor politikere og styresmakter innenfor ledelse. Gjennom aktiv deltakelse på alle nivå i organisasjonen påvirker vi lokalt, regionalt og nasjonalt.

Alle ledermedlemmer skal ha tilhørighet og møteplasser for innflytelse både innenfor eget arbeidsfelt og i fellessaker. Det er viktig i mange sammenhenger, både i barnehage, grunnskole og videregående opplæring, og i lederfaglige spørsmål.

Ledere tilhører medlemsgruppe i den sektoren de er ledere i. Det betyr at ledere i barnehage tilhører medlemsgruppe barnehage, skoleledere tilhører enten medlemsgruppe grunnskole eller videregående. Andre ledere vil tilhøre enten medlemsgruppe faglig og administrativt støttesystem (FAS) eller universitet og høgskole (UH).

Fylkesstyret har oppnevnt et lederråd. Rådet ledes av en lederrepresentant fra fylkesstyret, og er satt sammen av lederrepresentanter fra ulike virksomhetsområder og avtaleområder.

Les mer om lederrådet her.

Kontaktperson for barnehage og ledelse