Faglig-administrativt støttesystem (FAS)

Troms

Alle som arbeider innenfor faglig, administrativt støttesystem (FAS) organiseres som egen medlemsgruppe. Innenfor denne gruppen finner vi blant annet medlemmer innen Statped, Bufetat, PP-tjenesten, fylkesmannsembetet, NAV m.flere.

Medlemmene er grunnpilaren i organisasjonen, og det satses sterkt på å ivareta medlemmene og skape tilhørighet til egen organisasjon. Vi skal følge opp våre medlemmer og tillitsvalgte innenfor faglig og administrativt støttesystem (FAS), og være et godt støtteapparat og pådrivere for at Utdanningsforbundet skal være ei sterk fagforening for alle våre medlemmer i denne medlemsgruppen.

Utdanningsforbundet er en viktig samfunnsaktør, og vi har som mål å være viktige aktører overfor politikere og styresmakter. Gjennom aktiv deltakelse på alle nivå i organisasjonen påvirker vi lokalt, regionalt og nasjonalt.

Alle som arbeider innenfor faglig, administrativt støttesystem (FAS) organiseres som egen medlemsgruppe. Innenfor denne gruppen finner vi blant annet medlemmer innen Statped, Bufetat, PP-tjenesten, fylkesmannsembetet, NAV m.flere.

Medlemsgruppen er vidt sammensatt, og et kjennetegn med gruppa er at de ikke er tilsatt i skole eller barnehage.

Kontaktperson for faglig-administrativt støttesystem

Morten Rennemo