Innspill til Barnehager mot 2030

I forbindelse med Kunnskapsdepartementets satsning på å løfte kvaliteten i barnehagene mot 2030 ba kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby om innspill. Her følger en oppsummering av innspill fra Hege Riise, kontaktperson barnehage, Utdanningsforbundet Troms og Finnmark.

Til Guri Melby 

Jeg vil takke for invitasjonen til å gi innspill til det viktige arbeidet med å løfte kvaliteten i barnehagene fram mot 2030.

Rammeforholdene for å gjøre en god jobb i barnehagen står ikke i samsvar med de forventninger og krav som ligger til profesjonen. Det skyhøye sykefraværet viser at det er noe galt – det er ikke helsen, men arbeidsforholdene det er noe galt med i yrket som pedagogisk leder i barnehagen.

For å øke kvaliteten og utvikle barnehagen til det bedre,

må de som jobber der også få det bedre!

Noen viktige grep er tatt og de er små steg i riktig retning, som pedagognormen –som har økt andelen pedagoger i barnehagen. Det er meget bra at vi alle jobber for at normen skal økes til 50 % barnehagelærere. Men det er mange kommuner som sliter med å få nok pedagoger i dag, og her er bruken av dispensasjoner utbredt. Det blir ikke flere pedagoger i barnehagen ved å konstituere ufaglærte inn i stillingene som pedagoger! Dette er en hån mot vår profesjon som barnehagelærere og gjør at normen kun blir oppfylt på papiret. Det må komme bedre ordninger til for å utdanne flere barnehagelærere i distriktene.

Økt lønn

Lønnsnivået til en pedagogisk leder/barnehagelærer er skammelig lavt og betydelig høyere lønn ville lokket flere til dette yrket.

Bemanningsnormen må være oppfylt i hele åpningstiden.

Undersøkelser viser at det kun er mellom 2-4 timer med full bemanning i avdelingene/barnegruppene i gjennomsnitt pr dag. For å sikre god kvalitet i barnehagene må bemanningstettheten opp. De ansatte må ha tid og mulighet til å oppfylle rammeplanens krav og intensjoner.

Flere pedagogiske ledere / barnehagelærer

Det trengs flere pedagoger i barnehagen, ikke regnet på barnehagen som helhet, men i hver barnegruppe. Det bør seriøst vurderes å øke andelen pedagoger i tillegg til dagens bemanningsnorm!  Kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for kvalitet i barnehagen.

Når pedagognormen blir på 50 % vil det lett bli organisert barnegrupper på 24 og 12 med 4 ansatte, to pedagogiske ledere/barnehagelærere og to barne- og ungdomsarbeidere. Erfaringer fra koronabarnehagen som vi ønsker å ta med oss videre er de små gruppene! Der barna var i mindre faste grupper gjorde at også de stille og forsiktige barna blomstret. Gruppestørrelser på 12 små og 24 store barn er ikke heldig. Det er små barn vi skal ha i disse gruppene. 

Her bør det inn forskning på hva store uoversiktlige grupper gjør med små barns trygghet, utvikling og videre problemer i utdanningsløpet. Spesielt i forhold til de stille og forsiktige barna og de som ikke finner seg helt til rette i dagens barnehage.

Styrernorm

Vi ser en utvikling der styrerne får flere og flere oppgaver, mange har ansvar for flere barnehager eller flere «hus». Dette gjør at den tilstedeværende styreren ikke er til stede. Antallet ansatte hver styrer har ansvaret for har økt, og styrerne sier at der er det pedagogiske arbeidet som må vike når de har tidsmangel. Skal styreren ha tid til det viktigste arbeidet – pedagogisk ledelse, må det være nok styrerressurs per ansatt/per barn og i store barnehager må det være styrerassistent.

Det bør inn et krav om at den som har ansvar for barnehagene i nivået over styrer, eier nivået har barnehagefaglig kompetanse.

Andre stillinger i barnehagen

Barnehagene må få spesialpedagoger til å ta spesialpedagogiske timer. På dette området må det satses, også på de små plassene som ikke har egen BUP- og/eller spesialpedagogisk team for barnehagen.

Språkassistenter for barn som trenger ekstra språkstimulering i barnehagen må sees på. Antallet årsverk til dette har gått ned de siste årene, det burde vært motsatt.

Ansette kjøkkenassistent og vaktmester som kan utføre jobber som i dag tar grunnbemanningen vekk fra barna, og som lett kan utføres av andre.

Reforhandling av SFS 2201

SFS 2201 skal reforhandles til høsten og her er det muligheter å få inn bedre avtale om arbeidstid og noen rammer for pedagogene og styrerne i barnehagen – noe som er et meget viktig signal om at dere tar oss og vår profesjon på alvor, og vil det beste for barna i barnehagen.

«En politikk som styrker barns muligheter for en trygg og stimulerende barndom

er den viktigste helseinvesteringen et samfunn kan gjøre»

Kilde: John G Mæland:” Forebyggende helsearbeid. Folkehelsearbeid i teori og praksis” s. 193

 

Oppsummering

Jeg mener følgende punkt må til for å høyne kvaliteten i barnehagene:

Utdanne og ansette flere barnehagelærere – øke lønna for å få flere til å velge yrket og eventuelt innføre virkemiddeltiltak i de kommunene som sliter med å få kvalifiserte lærere i barnehagen. Gjøre jobben attraktiv ved å gi lærerne i barnehagen mye bedre arbeidsforhold og tid til å gjøre en god jobb!

Økt tid til planlegging vil gi pedagogiske ledere/barnehagelærerne bedre rammevilkår til å gjøre jobben slik at den pedagogiske kvaliteten blir best mulig for alle barna, men før vi kan be om dette må det på plass bedre bemanning.

Mindre barnegrupper og en bemanningsnorm som er oppfylt i hele åpningstiden. Styrernorm og ledelse med barnehagefaglig kompetanse på nivået over.

Dette handler om ØKONOMI, man kan ikke få bedre kvalitet i barnehagene uten å åpne pengesekken. Sykefraværet er skyhøyt i sektoren – presset er for stort, og nå må det tas store grep, og det må bevilges mere penger!

 

Med vennlig hilsen
Hege Riise
Fylkesstyre medlem i Utdanningsforbundet Troms og Finnmark  

 

Kilder:

Nytt kvalitetsløft for barnehagene - regjeringen.no

Barnehager mot 2030 - regjeringen.no

Hva slags barnehage skal vi ha i 2030? (utdanningsnytt.no)