Få med deg hva som skjedde på Fylkessamlingen!

“Det gode klubbarbeidet” var ett av mange tema som engasjerte de tillitsvalgte på Fylkessamlingen.

Torsdag 18. mars arrangerte vi digital Fylkessamling. Her deltok 90 arbeidsplasstillitsvalgte og noen representanter fra lokallagene.  
  
Vår egen Ann Mari Milo Lorentzen, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, innledet til temaet «Hvordan kan Utdanningsforbundet jobbe mot rasisme og diskriminering?». Foredraget engasjerte og berørte tilhørerne. Flere kom med eksempler på at de har opplevd rasisme og diskriminering både på systemnivå og på skolenivå. Konklusjonen er at dette er et tema vi må ta opp jevnlig og tørre å snakke om for å skape endring.  
  
Under temaet «Det emosjonelle stresset og hvordan dette kan påvirke den enkelte og arbeidsmiljøet» fikk vi bidrag fra Thor Eirik Eriksen og Even Nerskogen fra Universitetssykehuset Nord-Norge. Flere av deltakerne ga tilbakemeldinger om at dette var et foredrag som både fikk frem utfordringene med stress i arbeidslivet samtidig som det ga dem positiv energi. Kort oppsummert; HGD-metoden: Hvordan Går Det! 

“Ta kontroll over ditt eget liv og bry deg om dine kollegaer!” 

På samlingen var det to delte økter; barnehage og skole hver for seg.   
I økten for barnehage ble endringer i barnehageloven presentert av Gun Aamodt, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet. Lovendringene krever større dokumentasjonsplikt jamfør oppfølging av barns psykososiale arbeidsmiljø. Cecilia Storelv og Mona Hammer fra Evenskjer barnehage hadde deretter en økt der de presenterte hvordan lovendringene kan gjennomføres i praksis. På slutten av økta hadde Arnt Holger Jensen, 1. nestleder i Utdanningsforbundet Troms og Finnmark, en kort gjennomgang av problemstillinger rundt gjennomsnittsberegning i barnehagen.  
 
I økten for grunnskole og videregående skole presenterte Martin Minken, rådgiver i Utdanningsforbundet, «Hvilken vei går eksamen i fagfornyelsen». Presentasjon av nytt rammeverk for eksamen skapte stort engasjement og Minken fikk flere tilbakemeldinger fra deltakerne. Den andre økten for arbeidsplasstillitsvalgte i skolen omhandlet praktisering av Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale (SFS 2213) ved Ole Ragnar Leistad, kontaktperson grunnskole i Utdanningsforbundet Troms og Finnmark. I denne økten ble det rom for å stille spørsmål knyttet til lokal praksis.   
  
Avslutningsvis fikk vi presentert to eksempler på “Det gode klubbarbeidet” ved arbeidsplasstillitsvalgt Martine Olsborg, Hamna skole, og Lisa Bellika, Gakori skole, som delte sine erfaringer. Det ble blant annet gitt tips til gode klubbmøter som korte og jevnlige møter, tydelig agenda og gjerne servering. Motiverende for tilhørerne å lytte til andre engasjerte tillitsvalgte!