Barnehagedagen 2023: Liten og stor

14. mars arrangeres Barnehagedagen 2023 med slagordet «Liten og stor». Tema for dagen er betydningen av flere ansatte i barnehagen. I anledning dagen ønsker vi å presentere Vasshaug barnehage i Salangen kommune som har oppnådd god kvalitet gjennom å styrke bemanningen.

Vasshaug barnehage har 30 ansatte og 75 unger fordelt på seks avdelinger med aldersdeling. Barnehagen holder til i en gammel skole som er omgjort til barnehage. Her har de vært lokalisert siden 2015 med god plass, flott uteområde med gapahuk og fotballbane, samt egen gymsal. Barnehagen har eget kontor til styrer og styrerassistent. De har også to rom med arbeidsplasser til hver avdeling for alle pedagogene, i tillegg til to møterom.  

Vi har intervjuet enhetsleder Liz Hegglund og arbeidsplasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet Annie Teigland. De kan fortelle at det før 2015 var flere barnehager i kommunen, og at styrerne da satt alene som pedagog i hver sin en-avdelingsbarnehage. Det var på denne tiden 11 pedagogiske lederstillinger på dispensasjon. Sammenslåingen gjorde at fagmiljøet ble samlet og pedagogene fikk tilbud om 100% stilling. Dette, samt en ny plan for rekruttering, gjorde at det siden 2015 ikke har vært noen stillinger på dispensasjon.  

Vasshaug barnehage er en lavterskelbarnehage. Dette betyr at barna ikke skal ha med seg noe til barnehagen. De får to måltider og frukt hver dag, og tillegg er det varmt måltid to ganger i uken. I tillegg har barnehagen alt som trengs av klær i forbindelse med f.eks. lucia og nissefest, samt sovekrybber med sengeklær. 

Liz og Annie lister opp tre viktige tiltak som kommunen har prioritert for å styrke kvaliteten i barnehagen i kommunen. Det første tiltaket er at det er ansatt kjøkkenassistent i 100% stilling. Dette gjør at tid som tidligere gikk til å lage måltid og til oppvask, nå kan brukes sammen med barna. Dette ivaretar hygienekravene på kjøkkenet bedre, det kvalitetssikrer et sundt kosthold og det ivaretar barn med allergier. 

Kjøkkenassistent Sølvi Dahlberg 

Det andre tiltaket er at barnehagen tilrettelagt for at en av pedagogene har kunnet utdanne seg til Spesialpedagog. Spesialpedagogen er ikke bundet til en avdeling, men skal være en ressurs for alle barna som trenger litt ekstra.  

Spesialpedagog Lena Mari Larsen 

Det tredje tiltaket er at alle pedagogiske ledere har en dag plantid i uken, uten at det berører grunnbemanningen på avdelingene. I 50 år har pedagoger i barnehagen hatt 4 timer planleggingstid. Men mye har endret seg på 50 år og kravene til barnehagen har økt i samfunnet. Det er blitt større arbeidsmengde, større krav til dokumentasjon, flere og tydeligere styringsdokumenter. Det er blitt mere bevisste foreldre som stiller krav, og flere samarbeidspartnere i laget rundt enkeltbarn. Barnehagen har fått ny lov om det Psykososiale barnehagemiljøet, der det største arbeidet er rundt det forebyggende og nulltoleranse. Pedagogene skal iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, og sikre at rammeplan og barnehageloven blir gjennomført. Pedagogene skal sikre kvalitet i barnegruppa. Å få tid til å gjøre dette er viktig. En dag plantid kombinert med gode arbeidsforhold i et fagmiljø bidrar til at vi får ansatt kvalifiserte barnehagelærere.  

Liz påpeker at det er en stabil personalgruppe på Vasshaug bestående av pedagoger, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter. Personalgruppa har lang erfaring og kompetanse som er med på å gi barna et godt tilbud.  Enhetsleder poengterer at dersom man er raus med sine ansatte, får man mer tilbake. 

Et godt samarbeid med ledelsen i kommunen er viktig i arbeidet for å utvikle en god barnehage. Og Salangen kommune og politikerne får ros av Liz og Annie for å ha gjort politiske vedtak ut over ordinær bemanning med ønske om å tilby en god barnehage. 

Arbeidsplasstillitvsalgte opplever at de har en enhetsleder som kan barnehage og dens mandat og utfordringer, og som de har et godt samarbeid med. Det er viktig å ha en leder som er utdannet barnehagelærer og er tilstede på arbeidsplassen påpeker tillitsvalgte. Når man har tillitsvalgte på arbeidsplassen, er det lettere å bli involvert i prosessene. I tillegg til faste møter, kan de tillitsvalgte fort bli tatt inn til ledelsen for orientering, avgjørelser og rådføring. At ledelsen ser på de arbeidsplasstillitvsalgte og verneombudet som gode samarbeidspartnere er bare positivt. 

Hvordan nevnte tiltak i kommunen påvirker sykefraværet synes enhetsleder er vanskelig å vurdere. Dette da de opplever mye smitte i barnehagen der sykefraværet følger sykdom i barnegruppen. Men de er sikre på at tiltakene har bidratt til at kommunen lettere har fått pedagoger og beholdt dem. Den største utfordringa i dag er å få tak i vikarer. De er heldige som har pensjonister som gjerne vil komme tilbake som vikarer. Dette er flott for alle da de kjenner barna og rutinene.  

Liz og Annie vil også trekke frem det gode samarbeidet barnehagen har med Sjøvegan videregående skole. De eldste avdelingene blir ofte invitert ned til skolen for å være med på aktiviteter sammen med Helse- og oppvekstfag og Barne- og ungdomsarbeiderfag. At vi har denne linjen her gjør at vi har mange med Barne- og ungdomsarbeiderfaget i personalgruppen. I dag har vi 2 lærlinger, og tar imot praksisplasser fra både VG1 og VG2. 

Barnehagedagen setter søkelys på betydningen av flere ansatte i barnehagen med slagordet «liten og stor». Å ha nok ansatte til stede sammen med barna er den viktigste garantien for at barnehagedagen oppleves som et trygt og samtidig utfordrende sted å være. Flere ansatte i barnehagen vil bidra til at hvert enkelt barn blir sett og fulgt opp på en god måte.  

Vasshaug barnehage har to 1 års avdelinger, med 8 og 9 barn på hver. Små barnegrupper på de minste barna styrker nettopp dette. Og dette har avdeling Larve 2 tatt tak i, og invitert foreldrene inn i barnehagen på Barnehagedagen for å vise hva vi kan få til nå det er nok voksne gjennom temaet «jungel sprell» (ide «Sprell i jungelen».) 
Fra invitasjonen: «Barna er små – men i «en til en arbeid» med dem – der vi sitter nært og har fokus på hvert enkelt barn har bidratt til at alle har vært med på å bygge opp en fantastisk jungel med løver, ederkopper, slanger og apekatter inne på avdelingen.» 

Pedagogisk leder Gunn Fischer på 1-årsavdelingen 

Invitasjon til de foresatte: Markering av Barnehagedagen 

 
Annie og Liz mener at Salangen kommune, med sin satsning på barnehagen, øker bolysten! De oppfordrer alle til å flytte til Salangen! Og oppfordrer spesielt mannlige pedagoger om å søke jobb hos dem, ved neste mulighet.  

Barnehagedagen 2023: «Liten og stor»