Utdanningsforbundet Kvæfjord har levert innspill til ny oppvekstplan.

Publisert: 05.05.2022

Torsdag 5. mai ferdigstilte Utdanningsforbundet Kvæfjord sitt innspill til ny oppvekstplan og sendte den til Kvæfjord kommune.

Oppvekstplanen er en følge av kommunenplanens samfunnsdel som ble vedtatt i Kvæfjord kommunestyre juni 2021. Her presenteres tre satsingsområder fram mot 2035:

  • Et godt lokalsamfunn
  • En grønn kommune
  • En god oppvekstkommune

 

I kommunedelplanen tar kommunen mål av seg til å gi "et godt tilbud på kommunale tjenester som skole, barnehage, helsetilbud og kultur- og aktivitetstilbud, og utvikling av gode bomiljø, legge til rette for næringsutvikling, bolyst og tilgang på kvalifiserte arbeidstakere."

Satsingsområdet om en god oppvekstkommune skal forankres i 3 av FNs 17 bærekraftsmål:

  • God utdanning
  • Samarbeid for å nå målene
  • Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Hovedmålet for oppvekstkommunen er: "Kvæfjord skal være en god oppvekstkommune, med et trygt og stimulerende oppvekstmiljø, som fremmer livslang læring og aktivitet.

Innspillet til Utdanningsforbundet Kvæfjord går i første rekke på temaene "barnehage og skole" og "fritid". Høringsinnspillet finner du vedlagt.