Forslag til ny offentlig tjenestepensjon – også med helsegaranti til du blir 70 år?

Malvik
Eksemplet viser hvordan ny pensjonsordning blir for en lærer som starter å jobbe 27 år gammel, født i 1993, 450 000 i gjennomsnittslønn og 500 000 i sluttlønn. Etter 66 år vil ny ordning bli bedre.

Styret i Utdanningsforbundet Malvik oppfordrer medlemmer til å sette seg inn i forslaget til den fremforhandlede pensjonsavtalen og stemme!

Publisert: 03.05.2018

Styret i Utdanningsforbundet Malvik er bekymret for om forslaget til ny tjenestepensjon vil sikre alle våre medlemmer en pensjon å leve av i fremtiden. Den offentlige tjenestepensjonen har vært en garanti og et sikkerhetsnett for de som arbeider i offentlig sektor. I lønnsforhandlinger har alltid offentlig tjenestepensjon blitt trukket fram som et gode, i forslaget til ny avtale kan det bli et tapt gode som ikke kan erstattes i lønn!

Stortinget har vedtatt levealdersjustering, som betyr at hvert årskull må arbeide lenger enn det forrige for å få samme pensjon. UNIO fremhever at den nye avtalen skal bremse virkninger av levealdersjusteringen i folketrygden. Den foreslåtte avtalen legger til rette for at det skal lønne seg å jobbe lenger. Jo yngre du er, dess lenger må du stå i jobb for å kompensere for levealdersjusteringen, dermed blir tapet ved å måtte gi seg mellom 62 år og 67 år større for hvert år som går. Det er derfor spesielt de unge som rammes av den fremforhandlede avtalen, om de ikke klarer å stå i arbeid til de blir 67 år eller eldre.

Nå teller alle år i arbeid, alleårsregelen, mot tidligere full opptjening etter 30 år. Langtidsutdannede, deltidarbeidere (oftest kvinner) og de som må gå av tidligere, vil tape på alleårsregelen. Da den også har tilbakevirkende kraft, straffes mange som hadde planlagt arbeidslivet i forhold til 30 års opptjening.

I den nye pensjonsavtalen er det forslag om å endre AFP (avtalefestet pensjon) fra tidligpensjon til tilleggspensjon. Med dette forlates viktige prinsipper som ligger til grunn for dagens tjenestepensjon. Mange av våre medlemmer begynner å ta ut pensjon før de er 65 år, og de vil tape på den nye avtalen. Tror vi på at kommunen som arbeidsgiver klarer å ivareta eldre arbeidstakere, slik at de blir i stand til å arbeide lenge nok til å oppnå en respektabel pensjon? AFP har vært en verdig måte å avslutte et langt arbeidsliv på for mange. Det bør være unødvendig at slitne arbeidstakere med sviktende helse eller utbrenthet, skal bli uføre for å kunne avslutte en lang yrkeskarriere, på kanskje rundt 40 år.

Den nye avtalen har flere elementer som er en bedring i forhold til dagens avtale, men hovedelementer som betyr mye for mange, overskygger disse.

Styret i Malvik lokallag kan anbefale forslaget til ny tjenestepensjon til dere som er helt sikre på at dere har god helse og kan jobbe til dere passerer 70 år. Dere som er usikre på om helsa holder til dere blir 67 år, og ikke kan klare dere på 40% av lønna om dere tar ut pensjon ved 62 år, bør vurdere å stemme nei i uravstemningen!

Vi oppfordrer medlemmer til å stemme!

https://www.utdanningsforbundet.no/lonn-og-arbeidsvilkar/pensjon/uravstemning-2018/

(Medlemsnummer finner dere bak på bladet Utdanning. Frist for å stemme er 15.05.)

 

Styret i Utdanningsforbundet Malvik

Nina Hågensen Venås

leder