Hvor er smertegrensen for innsparinger for fylkespolitikerne

Hovedmålet I Norge er at alle elever skal fullføre og bestå videregående opplæring. Et viktig tiltak i så hensende er da at må man sikre at rammene rundt undervisningen er tilstrekkelige slik at lærerne har en reell mulighet til å ivareta alle elevenes behov, både faglig og sosialt. Årets handlings- og økonomiplanen om kraftig innsparinger i opplæringsseksjonen, står i grell kontrast til vårt felles hovedmål.

Fungerende fylkesdirektør la fram årets budsjett den 31.oktober, der skolene igjen skal ta en del av kostnaden.  Da fylkestinget i desember 2020 vedtok en innsparingsplan for opplæring den gang, ba de om at spesialundervisningen i størst mulig grad skulle skjermes.  Dette sier fylkesdirektøren at de har tatt til etterretning, og nå kutter de likevel 10 millioner over to år, nettopp i spesialundervisning. Det er ikke tvil om at vi i Utdanningsforbundet ser med stor bekymring på dette, og det er det også andre enn oss som bør gjøre! 

Vi gjennomførte nettopp en streik, blant annet med uttak i videregående skole, den ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd hvor argumentene i stor grad var begrunnet med fare for elevenes psykiske helse. Bekymringen for sårbare elever var et gjennomgangstema under streiken. Lærerne er tilbake på skolen, og de fortviler hver eneste dag over at de ikke har tid nok til å ivareta alle elevene slik de burde. Dette gjelder uavhengig av om elevene får spesialundervisning eller såkalt ordinær undervisning. Den bekymringen som streiken var preget av, hører vi lite av nå. 

Fylkesopplæringssjefen sier at Rogaland er det fylket som bruker mest i landet på spesialundervisning, Ja, mulig det. Samtidig er det også et faktum at Rogaland fylkeskommune bruker minst i landet pr elev på opplæring. Til nå har man likevel valgt å prioritere spesialundervisning hos oss. Kan det tenkes at det nettopp er denne prioriteringen som gjør at Rogaland er blant fylkene i landet som er best på gjennomføring. Kanskje det heller er andre fylker som burde omorganisere spesialundervisningen etter modell av Rogaland?  For den fungerer, og er fullt mulig å gjøre etter anbefaling fra PPT.   

Etter Utdanningsforbundets vurdering har Rogaland fylkeskommunens sparetiltak i den videregående skolen nå gått altfor langt. At det til nå ikke har smertet mer for elevene, er helt og holdent de ansattes fortjeneste. Parallelt med innsparingene har skolen fått stadig mer ansvar og nye arbeidsoppgaver. Ledere og lærere har brettet opp armene mer enn man har kunnet forvente. Nå er smertegrensen nådd, og lærerne gir tydelig beskjed.

Man bør lytte til historiene til de som står i klasserommene hver eneste dag! 

Margareth Vatne Rønningsen, kontaktperson videregående opplæring, Utdanningsforbundet Rogaland