Høringen "En skole for vår tid" - sluttrapport fra ekspertgruppen for skolebidrag er sendt ut til alle lokallag.

Utdanningsforbundet mener at skoleutvikling i Norge må skje innenfra, ikke gjennom et ovenfra- og ned-perspektiv.

Ekspertgruppens mandat var bl.a. å:
• «beskrive hva som kjennetegner skoler og kommuner som lykkes best i å løfte kvaliteten».

• «anbefale tiltak som skal bidra til å redusere den betydningen elevens kjønn, bakgrunn og tidligere resultater kan ha for utbyttet av opplæringen.

• «vurdere hvordan skoleeier og skoler bedre kan drive et systematisk kvalitetsutviklingsarbeid for å løfte kvaliteten på opplæringen for elevene, og gjennom dette bidra til bedre

 

Utvikling innenfra må styrkes, enten initiativet kommer fra nasjonalt eller kommunalt hold. Myndighetene lokalt og nasjonalt må justere sin rolle til å være tilretteleggere, dialogpartnere, støttespillere og ressurstilbydere, istedenfor å bestemme hva skolene skal bruke av vurderingsverktøy og hvilken kompetanse de trenger.

 

Viktige funn er at:

·       et godt skolemiljø med høy grad av tillit, respekt og elevmedvirkning er en viktig og nødvendig forutsetning for skoleutvikling.

·       skolene som er gode på skoleutvikling, har en oppfatning av at den kompetansen de trenger i utviklingsarbeidet allerede er på plass. De vil selv bestemme når og til hvilke oppgaver de trenger støtte utenfra.

·       der en lykkes, er det lærerne som driver utviklingsarbeidet i nært samarbeid med elevene, men hvor ledelsen er tett på prosessene.

 

Utdanningsforbundet har over lang tid ment at det legges for stor vekt på nasjonale prøver eller andre kvalitetsindikatorer som uttrykkes som tall på en skala. Det har ført til ubalanse mellom utdanningsmål og danning i kvalitetsvurderingen.

 

Det trengs en kritisk gjennomgang av kvalitetsvurderingssystemet med tanke på hva som skal være begrunnelsen for de ulike delene, og ikke minst om hvilket nivå som skal bestemme bruken av de ulike delene.

 

Hva er hovedbudskapet til ekspertgruppen?

Både i delrapporten og sluttrapporten peker ekspertgruppen på flere forhold som er viktige for å utvikle god utdanning. I delrapporten fra 2020 heter det blant annet at:

Lokal skolemyndighet må ha kunnskap om skolene, være ambisiøse og støtte utviklingsarbeid på skolene. Lokal skolemyndighet og skoleledelsen må trekke i samme retning og samarbeide om utviklingen av god utdanning.
Lokal skolemyndighet, skoleledelsen, lærerne og elevene må delta i arbeidet med skoleutvikling.
Ledelsen ved skolen må aktivt støtte det profesjonelle læringsfellesskapet mellom lærerne.
Kommunene og skolene har behov for økt kompetanse i hvordan de skal bruke forskning og resultater i utviklingsarbeidet.
Et godt skolemiljø betyr mye for hvordan elevene lærer og må ses i sammenheng med utviklingen av bedre skolekvalitet.
Les utfyllende om vurderingene som er gjort og tiltakene som foreslås i Utdanningsforbundets faktaark og i selve sluttrapporten nedenfor:

Faktaark «En skole for vår tid» – sluttrapport fra ekspertgruppen for skolebidrag (utdanningsforbundet.no) og Sluttrapport fra ekspertutvalget.

 

Er du medlem i Utdanningsforbundet Rogaland og har innspill til høringen så send innspill til

solfrid.mydland@utdanningsforbundet.no, innen 30. september.