Hils på lokallaget Kvitsøy

Utdanningsforbundet Kvitsøy arbeider for å ta vare på medlemmenes interesser både på arbeidsplassen og i politiske prosesser.

Utdanningsforbundet Kvitsøy er et lite lokallag med 14 medlemmer. Vi har medlemmer i skole, barnehage, kommuneadministrasjonen, samt pensjonistmedlemmer.

I styret er vi fem medlemmer. Leder/hovedtillitsvalgt, Gunbjørg Høie, er frikjøpt i 20%. Gunbjørg arbeider som lærer ved Kvitsøy skole i 80% stilling, i tillegg til vervene i Utdanningsforbundet. Gunbjørg er også kasserer i lokallaget. Nestleder i lokallaget er Ingeborg Stautland, hun har lang fartstid i Utdanningsforbundet og arbeider også som lærer på Kvitsøy.


Utdanningsforbundet Kvitsøy var lenge uten arbeidsplasstillitsvalgte både på skolen og i barnehagen, da hadde leder/HTV disse vervene også. I løpet av de siste årene har vi fått på plass ATV på begge arbeidsplassene.


Kvitsøy er Norges minste kommune i areal og har bare en barnehage og en skole.
Barnehagen har to avdelinger og skolen er en fådelt 1-10-skole.

Vi i Utdanningsforbundet har et god samarbeid med Utdanningsforbundet Randaberg når det gjelder skolering av og kurs for arbeidsplasstillitsvalgte, samt medlemsmøter med foredragsholdere.