Bærekraftsmålene en felles arbeidsplan

Det nærmer seg den siste måneden i 2022, og med det er det ofte en anledning til å gjøre opp status for året som har gått. Bærekraftsmålene gir oss noe lengre tid, men tiden får fort frem mot 2030! Kanskje Statsforvalterens strategi i så måte er en god start.

I en hel uke, fra 7-11.november hadde Statsforvalteren i Rogaland søkelys på FNs bærekraftmål.
Statsforvalteren illustrerer godt hvordan vi bør forholde oss, og handle i takt med det FN skisserer, nemlig å bruke målene som en felles arbeidsplan for en bærekraftig utvikling frem mot 2030. 

Statsforvalteren i Rogaland har tre satsningsområder i sitt arbeid: 
Barn og unge 
Bærekraftig velferdssamfunn 
Klimaomstilling 

Disse satsningsområdene samsvarer godt med hvordan Utdanningsforbundet også ser sin rolle i å nå FNs bærekraftmål.

Vi trenger ikke gå lenger enn til formålsparagrafen vår (§2.3): 
“Utdanningsforbundet skal arbeide for at barn, unge og voksne får et kvalitativt godt og etisk forsvarlig opplæringstilbud, og for at utdanning skal ha en sentral rolle i samfunnet”. Samtidig svarer også dette ut bærekraftmål nr. 4 til FN. Der står det følgende: “Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle”. 

Utdanningsforbundet er en organisasjon som både vil være og er en samfunnsaktør. Med denne rollen følger både ansvar og påvirkningskraft. Bærekraftmålene er et område hvor vi kan bruke vår rolle som påvirker, slik at Norges forpliktelser til å følge opp målene oppfylles. Dette arbeidet gjør vi ved at Utdanningsforbundet er aktør, men også i tett samarbeid med vår hovedorganisasjon Unio.  
Bærekraftmål treffer Unios og Utdanningsforbundets kjerneområder. Utvikling av et bærekraftig, inkluderende samfunn med minst mulig forskjeller står sentralt i vår politikk. Følgende mål har en særlig prioritet for Unio: 3 (helse), 4 (utdanning), 5 (likestilling), 8 (anstendig arbeid – ofte kalt: fagforeningsmålet), 13 (klima). 
 
I vårt arbeid internasjonalt, da gjerne via Education Internatonal (EI) og den europeiske avdelingen (ETUCE), har man jobbet med målene faktisk før de ble vedtatt. EI har spesielt hatt søkelys på å sikre at utdanning skulle være gratis og tilgjengelig for alle. Dette arbeidet inkluderes nå i målene, selv om vi nok kunne ønsket oss en tydeliggjøring ved å presisere at også høyere utdanning skal være gratis.  

Vi ønsker å gi honnør til Statsforvalteren som gjennom sin bærekraftuke viser hva som blir gjort lokalt, og hvordan FNS bærekraftmål blir ivaretatt innenfor de tre satsningsområdene til Statsforvalteren.  
Vi i Utdanningsforbundet var i den uken særlig opptatt av å ivareta mål nr. 8 (anstendig arbeid) for våre medlemmer i PBL-barnehagene, gjennom vår streik for en anstendig pensjon.  
Derfor fikk vi ikke muligheten til å delta på de ulike arrangementene. Men ved å gå inn på Statsforvalterens nettside/facebookside kan man få med seg mange av seminarene i opptak. 


Bærekraftsuka 2022 | Statsforvaltaren i Rogaland (statsforvalteren.no)