Arbeidsmiljø

Østfold

Her har vi samlet relevant stoff knyttet til hovedtemaet "Arbeidsmiljø". Det er blant annet samlet flere gode publikasjoner som vi håper du kan dra nytte av.

I menyen til høyre finner du relevante publikasjoner knyttet til temaet arbeidsmiljø.

Kort beskrivelse av publikasjonene:

Heftene «Best sammen»

Heftene «Best sammen – om å redusere sykefraværet i kommunal sektor» og «Best sammen – om å øke nærværet i barnehager», utgitt av KS og arbeidstakerorganisasjonene, peker på viktigheten av og et godt partssamarbeid knyttet til et systematisk HMS-arbeid på alle nivå i kommunen.

Det gis flere kjennetegn på en virksomhet som jobber godt med forebygging av sykefravær, blant annet:

-       Systematisk HMS-arbeid i alle ledd og nivåer i organisasjonen, med større vekt på det
         forebyggende arbeidet.

-        Gode systemer for internkontroll som utvikles og følges opp på den enkelte arbeidsplass.

-        Kontinuerlig vurdering av risikofaktorer.

-        Avviksmeldinger brukes aktivt i forbedringsarbeidet.

-        Ledelse i aktiv dialog med både tillitsvalgt og den enkelte arbeidstaker, for eksempel
         gjennom 
å arrangere dialogmøter internt i organisasjonen om hva som skaper nærvær,
         fravær og godt 
arbeidsmiljø.

-        Bruk av viktige aktører som verneombud, arbeidsmiljøutvalg og bedriftshelsetjeneste.

 

Gode rutiner for varsling – KS veileder

I veilederen står det at: «Arbeidsgiver skal legge forholdene til rette for intern varsling i tilknytning til det systematiske HMS-arbeidet i kommunen.»

I forordet til veilederen står det at: «Arbeidet med å innføre rutiner for varsling bør gå hånd i hånd med arbeidet med å utvikle åpenhet. Å skape en god ytringskultur er arbeidsgivers ansvar.

KS tror at behovet for varsling blir mindre i kommuner preget av åpenhet, hvor ledere møter kritikk og andre ytringer på en konstruktiv måte, og hvor ledere anerkjenner og drøfter etiske dilemmaer med sine medarbeidere.»

Veilederen gir gode innspill på hvordan det kan arbeides med å utvikle gode varslingsrutiner.

 

Veileder og faktaark fra Arbeidstilsynet knyttet til varsling

Her står det om rutiner knyttet til intern varsling, og om lovens varslingsregler som gjelder alle situasjoner der en arbeidstaker sier fra om kritikkverdige forhold. Det betyr at loven gjelder alt fra ordinær avviksrapportering til det ekstraordinære i å fortelle media om korrupsjon.

Videre står det at arbeidstaker kan varsle media i de tilfeller der intern varsling eller til tilsynsmyndighetene ikke virker eller ikke er hensiktsmessig.

 

Med skolen som arbeidsplass – tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren

Målet med satsningen har vært å bidra til at skolene og skoleeier forstår betydningen av å jobbe systematisk med eget arbeidsmiljø, og bidra til å sette dem i stand til å utvikle hensiktsmessige og relevante HMS-systemer som er tilpasset den enkelte arbeidsplass og de utfordringer de ansatte faktisk møter i hverdagen.

Rapporten avdekker flere områder som reelle utfordringer (risikoområder) i sektoren, blant annet knyttet til( se 5.1, s. 17):

-        Opplevelsen av høy/økende arbeidsbelastning

-        Opplevelsen av økende grad av krevende elevatferd

-        Tidvis opplevde samarbeidsutfordringer

-        Opplevde stramme rammebetingelser

-        Opplevelsen av uegnede bygningsmasser

Rapporten viser blant annet behov for å etablere et sterkere fokus på risikovurderinger, slik at ansatte ikke utsettes for psykiske eller fysiske belastninger. Det vises også til behov for kartleggingsverktøy som bedre fanger opp de reelle arbeidsmiljøutfordringene, slik at det er mulig å iverksette tiltak som virker. (Se 5.5.3, s. 20)

I tillegg pekes det på mangler knyttet til aktiv implementering og bruk av avvikssystemer, og mangelfull tilbakemelding og oppfølging av avvik.

Arbeidstilsynet peker på at arbeidsgiver plikter å sørge for at avvikssystemet fungerer som forutsatt.

(Se 5.5.5, s. 21)

 

Arbeidstilsynets tilsynsprosjekt for forebygging av muskel- og skjelettplager – ”Føre var”

Arbeidstilsynet peker på at kun 40 prosent av virksomhetene kunne dokumentere at de hadde kartlagt og risikovurdert arbeidsmiljøet med vekt på forebygging av muskel- og skjelettplager. Arbeidstilsynet vurderer dette resultatet som urovekkende.

Arbeidstilsynet poengterer videre at virksomhetene må øke sin kompetanse i å gjennomføre kartlegginger og risikovurderinger av egne arbeidsmiljøfaktorer. Både fysiske, organisatoriske og psykososiale faktorer må vurderes. Tiltakene som iverksettes må bygge på risikoforhold som er avdekket.

Kjente risikoforhold i barnehagen er for eksempel løft av barn, ugunstige arbeids- stillinger og støy.

Arbeidstilsynet peker på manglende systematisk arbeid med kartlegging, risikovurdering og tiltak.

Verneombud og ansatte må medvirke i HMS-arbeidet. Arbeidsgiver skal legge til rette for ansattes medvirkning. Reell medvirkning skal sikre at tiltakene gjennom­føres som planlagt og at hensikten med tiltakene oppnås.