Ressursfordelingsmodell for videregående skole – evaluering

Oslo

Deloittes rapport om ressursfordelingsmodellen ble presentert på Etterstad videregående skole 4. april.

Publisert 12.04.2018

Oppdraget fra Utdanningsetaten var todelt:

  • Evaluering av dagens ressursfordelingsmodell
    Denne delen av oppdraget skal utkvittere bystyrevedtaket om evaluering av dagens ressursfordelingsmodell
  • Utredning av ressursfordeling i videregående opplæring med utgangspunkt i evalueringen og byrådets mål i Sak 1/2017 - (byrådets budsjett).
    Denne delen av oppdraget skal ta utgangspunkt i evalueringen, dagens mål for videregående opplæring og føringer fra byrådsplattformen, og vurdere alternative modeller for fordeling av ressurser mellom skolene

Vi mener rapporten i stor grad beskriver dagens modell som den mest forutsigbare og mest «rettferdige» fordelingsmodellen.

Deloitte foreslår en endring av det som kalles individbasert tildeling med 40 millioner og en ny faktor til omstillingsmidler lik 16 millioner, altså en omfordeling på 56 millioner av en total tildeling på 1600 millioner. Det vil si en forsiktig justering av dagens modell. Rapporten forsøker i liten grad å finne alternative modeller.

Alle skolene skal ha fått høringsbrev med høringsfrist 15. mai 2018. Det er viktig at skolene tar opp dette i MBU så snart som mulig.

Det er også svært nyttig at skolene sender sine høringssvar til oss så snart de er ferdige.

Last ned rapporten her.