Ammepermisjon

Oslo
Foto: Adobe Stock

Visste du at Oslo kommunes Hovedtariffavtale gir ammende arbeidstakere rett til såkalt ammefri med lønn?

Oslo kommunes Hovedtariffavtale gir ammende arbeidstakere rett til såkalt ammefri med lønn.

Hovedtariffavtalen i Oslo kommune § 4.7.9:
”Arbeidstaker som arbeider hel arbeidsdag og som ammer sitt barn, gis tjenestefri med lønn inntil 2 timer pr. dag. For deltidsansatte med redusert arbeidsdag foretas en forholdsmessig beregning av lønnet tjenestefri, men med rett til tjenestefri etter
reglene i arbeidsmiljøloven”.

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. § 12 – 8:
«Kvinne som ammer sitt barn kan kreve den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag».

Det er barnets behov for å bli ammet og kvinnens behov for å amme som skal avgjøre tidspunktet for ammefri i løpet av arbeidsdagen. Ammende kvinne i skoleverket kan derfor ikke pålegges å ta ut sin ammefri kun utenfor undervisningstid dersom barnets og kvinnes behov tilsier at amming skal foretas innenfor denne delen av arbeidstiden.

Det bør inngår klare avtaler om tidspunkt for ammefri mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Det vil være rimelig at ammefri tas ut på samme tidspunkt hver dag.

Avtaleverket legger ingen begrensinger for hvor lenge ammende kvinne har krav på ammefri. Man kan derfor kreve ammefri utover den perioden det er medisinsk anbefalt at barn ammes.

Dersom kvinnen krever ammefri etter at barnet har fylt 1 år kan arbeidsgiver kreve
legeerklæring på at kvinnen ammer. Det er i slike tilfeller kvinnens amming, ikke barnets behov for amming, som skal dokumenteres av legen.