Utdanningsforbundet Oslos valgdebatt

Oslo

Rundt 100 interesserte medlemmer møtte opp til valgdebatt onsdag 21. august. Midt i tilvenning med nye barnehagebarn og skolestart for store og små, inviterte UDF Oslo til debatt. For deg som måtte velge middagslaging, håndballtrening eller dugnad på onsdag, har vi laget et grundig referat.

Publisert 23.08.2019

I debatten på Lærernes Hus kom det fram både stor enighet om enkelte saker, og store motsetninger om andre. Betydningen av økt styrerressurs var alle enige om, så her er det vel bare å kjøre på? For finansieringsmodell og inntakssystemet til videregående skole var det derimot steile fronter.

På Utdanningsforbundet Oslos første valgdebatt denne høsten fikk vi besøk fra et kompetent og velforberedt knippe politikere. Paneldeltakerne var byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), ordførerkandidat og bystyrerepresentant Saida Beghum (H), bystyrerepresentant Abdullah Alsabeehg (AP) og bystyrekandidat Haakon Riekeles (V).

Debattleder Anne Karin Sæther, politisk rådgiver i Utdanningsforbundet, innledet debatten med spørsmål om kartlegging av barn i overgangen barnehage/skole. Høyre har programfestet at de vil kartlegge barns språkutvikling før skolestart for å fange opp barna som ikke har tilstrekkelige norskferdigheter. De øvrige paneldeltagerne var ikke spesielt positivt innstilt til dette. AP var kritiske til at resultatene kunne bli offentliggjort, mens Venstre uttrykte uro for at en kartlegging kunne bli for snever og vektlegge feil ting, og at man heller burde støtte opp under barnehagenes språkarbeid. SV vektla at det var viktigere å sikre ekstra hjelp og støtte enn økt byråkratisering.

I debatten om styrerressurs ble SV utfordret på at selv om de i denne perioden har programfestet at de ønsker økt styrerressurs, så har lite skjedd. Det er fremdeles store utfordringer med at styrere har flere ansatte, flere arbeidsoppgaver og at flere barnehager må dele på en styrer. Alle partiene uttrykte et ønske om å satse mer på styrerne, samtidig som flere trakk fram at dette er et ressursspørsmål det er vanskelig å finne plass til. Arbeiderpartiet trakk fram at de denne perioden har måttet prioritere å øke andel fagarbeidere og barnehagelærere fremfor å øke styrerressursen. Høyre berømmet Utdanningsforbundet Oslos arbeid med styrerressurs, og sa at det har vært en øyeåpner. De har fått økt bevissthet om hvor viktig styrerne er for barnehagene, og ønsker økt styrerressurs.

Debattens tredje tema var noe så folkelig som ressursfordelingsmodeller til skolen. Skal pengene følge eleven, eller skal skolene få penger ut fra klassetall? Byrådet har nylig omgjort finansieringsmodellen av videregående skole slik at 40 % avgjøres av elevtall og 60 % av klassetall (i motsetning til 100 % av elevtall som tidligere, også kalt stykkpris). Både AP og SV uttrykte stolthet av dette, og det er en modell både Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen har støttet.

Venstre uttrykte at de ikke var avvisende til dette, og pekte på at modeller basert på enten stykkpris eller klassetall alene begge kan være grøfter å falle i. De vektla samtidig at stykkpris virker disiplinerende, og at det var en fare for at skoler kunne bli mindre opptatt av frafall når de uansett fikk like mye penger. Det viktigste for Venstre var å kunne sikre mer penger til elever med høy frafallsrisiko.

SV trakk fram at de ønsket en ny finansieringsmodell også for grunnskolen, hvor det blir slutt på stykkpris og at penger følger elevene. For AP var det viktig at elever med størst behov for hjelp får mest ressurser. Også Høyre ønsker en gjennomgang av finansieringssystemet i videregående skole. De mente det har vært for lite individrettede midler. Høyre kunne ikke si nå hva slags modell de ønsker, men ønsker en faglig gjennomgang av systemet. Venstre avsluttet runden med å peke på at ikke alle utfordringer i grunnskolen kan løses med å flikke på ressursfordelingsmodellen. Viktigere å heller øke totalbudsjettet.

Debattens siste tema var inntaksordningen til videregående skole. Høyre åpnet med å peke på hvor flott det var med mangfold på skolene med elever fra hele byen. De var redde for at mangfoldet blir mindre dersom man endrer på modellen for skolevalg. AP repliserte med at selv om det finnes elever fra Søndre Nordstrand som begynner på Nydalen gjelder dette de færreste. Skal vi ha valgfrihet for de få eller valgfrihet for de mange? De ønsker derfor en utredning av inntaksmodellen. Høyre svarte på dette at det ikke er nødvendig med en utredning for å finne ut at loddtrekning er mer urettferdig enn karakterbasert inntak.

Venstre mente at modellene som til nå er framlagt framstår problematiske. En prioritering av de svakeste elever kan oppfordre litt svake elever til å gjøre det enda dårligere. Og sist man gikk bort fra fritt skolevalg innførte man delvis geografisk opptak. Dette førte til mer sosial segregering.

SV presiserte at de verken ønsket full loddtrekning eller rent geografisk opptak. Samtidig må utvalget få jobbe. Man må stikke fingeren i jorda og se hvordan det ser ut i Oslo. Ser at det er en tydelig segregering mellom skolene, og det må vi ta på alvor. Karakterbasert opptak er en stor utfordring. AP fulgte opp med å påpeke at byrådet sammen avskaffet markedstenkningen i Osloskolen hvor man tenker at elever er kunder og skoler konkurrerer om kunder gjennom annonser.

Høyre avsluttet med å vise til at man i Hordaland har fjernet fritt skolevalg og der søker langt flere seg til private skoler. For Høyre ligger løsningen i å prioritere å legge nye skoler i sentrum, slik at geografi har mindre å si.

Fylkesleder Aina Skjefstad Andersen avsluttet debatten og takket av paneldeltakerne. Hun var oppløftet av debatten om styrerressurs, og oppfordret politikerne til å bare kjøre på når de framstod så enige som de er. Hun konkluderte også med at inntaksmodell og ressursmodell til skolene vil være de heteste skoletemaene denne valgkampen. Her er det klare skiller mellom partiene, og hvem som blir valgt vil avgjøre osloskolenes framtid.

Utdanningsforbundet Oslo arrangerer en ny valgdebatt 2. september i samarbeid med Pedagogstudentene og OsloMet. Denne debatten blir en ren barnehagedebatt, med 9 partier til stede. Debatten finner sted i på OsloMet i Pilestredet 46 klokka 17.00. Les mer på Facebook. Alle er velkomne!