Sammen mot mobbing i Oslo

Oslo
Foto: Faksimile

Høsten 2016 undertegnet fjorten aktører som representerer både skole, barnehager og frivillige organisasjoner det som skal bli Norges sterkeste partnerskap mot mobbing overfor barn og unge. UDF Oslo er en av aktørene.

Publisert 17.03.2017

- Utdanningsforbundet Oslo synes det er flott at Oslo kommune går foran i kampen mot mobbing. Det er viktig at det blir arbeidet bredt når det gjelder all form for mobbing, og dette er et flott tiltak, sier fylkesleder Aina Skjefstad Andersen. Utdanningsforbundet Oslo er en av de fjorten aktørene i partnerskapet.

Helt siden det første manifestet mot mobbing ble undertegnet i 2002 har ulike regjeringer avgrenset kampen mot mobbing til det som skjer i skolen og barnehagen. I Oslo tar byrådet med idrett, kultur og frivillighet i et nytt og forpliktende partnerskap mot mobbing for perioden 2016 til 2019.

– Det er blåøyd å tro at mobbing og krenkede adferd bare skjer innenfor porten til barnehagen eller skolen. Både statistikk og flere alvorlige mobbesaker har vist at vi må tenke større. Miljøene rundt barna også utenfor barnehage og skole må gjøre mer for å avdekke og følge opp mobbing. Mobbing skjer også på fotballaget, i koret eller i sjakklubben, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl.

Partene forplikter seg blant annet til:

 • å bidra til at alle barn og unge skal møte trygge, omsorgsfulle og tydelige voksne som legger til rette for inkludering og vennskap
 • å bidra til at alle barn, unge og deres foresatte skal vite hvor og hvordan de kan si fra om de opplever mobbing, krenkelser og ekskludering
 • å bidra til at foresatte skal oppleve godt samarbeid med ansvarlige for de arenaene barna oppholder seg på
 • å bidra til at alle barn og unge som opplever mobbing, krenkelser og ekskludering tas på alvor og opplever voksne som handler umiddelbart – på alle nivå.

Partnerne har forpliktet seg til å innarbeide avtalen i egne handlingsplaner, og Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap vil invitere til årlige møter der partene må orientere om sine handlingsplaner. Arbeidet vil også bli fulgt opp gjennom trivselsundersøkelser, foreldreundersøkelser og aktuelle kartlegginger som gjennomføres i oppvekstsektoren. Partnerskapet skal evalueres etter en virkeperiode.

– Partnerne inngår nå i et «lag rundt barnet» der barnas behov settes først, og dersom et barn opplever krenkelser kan ikke de voksne bagatellisere eller bortforklare dette. Innsatsen omfatter mobbing på alle arenaer. Partnerskapet skal mobilisere ledere, medarbeidere og foreldre i skole, barnehage og frivillige organisasjoner til å jobbe sammen. Skolene får også et ansvar for å invitere frivillige organisasjoner i nærmiljøet til lokalt samarbeid om et trygt miljø, uavhengig av hvilke arenaer barn og unge utfolder seg i, sier Tellevik Dahl.

Det nye Partnerskap mot mobbing i Oslo er for perioden 2016–2019 og er en del av byrådets nye tiltaksplan mot mobbing. Byrådet vil som en del av tiltaksplanen også opprette et mobbeombud underlagt Oslo bystyre fra 1. januar 2017.

 

Partene i Partnerskap mot mobbing i Oslo (2016–19):

 • Byråd for oppvekst og kunnskap
 • Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester
 • Utdanningsforbundet, Oslo fylkeslag
 • Skolenes landsforbund, Oslo fylkeslag
 • Skolelederforbundet, Oslo fylkeslag
 • Oslo kommunale foreldreutvalg
 • Elevorganisasjonen i Oslo
 • Fagforbundet Oslo
 • Private barnehagers landsforbund
 • Oslo kommunale foreldreutvalg for barnehager
 • Oslo idrettskrets
 • Oslo Røde Kors
 • Norges musikkorpsforbund Øst
 • Oslospeiderne

 

Fakta:
Tall fra Elevundersøkelsen for 2015 viser at 3,9 prosent av elevene på landsbasis mobbes to til tre ganger i måneden eller oftere, og at 14,3 prosent opplever krenkelser like ofte. For Oslo ligger tallene litt høyere ved at 4,9 prosent av elevene i Oslo oppgir at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere.  Det tilsvarer over 3 700 barn og unge i Oslo. Av krenkelser er det å bli gjort narr av eller å bli ertet slik at en blir lei seg de vanligste krenkelsene. 9,4 prosent av Oslo-elevene opplever dette to til tre ganger i måneden eller oftere. Materialet fra Elevundersøkelsen viser at det er elevene på de laveste trinnene i undersøkelsen (5. trinn) som har høyest andel som opplever mobbing, mens den avtar med alderen.

Forskning viser at omkring 12 prosent av barna sier de ofte blir plaget av andre barn når de er i barnehagen. I barnehagen kan mobbing gjøre seg gjeldende ved at barna har en egenopplevelse av å bli stengt ute av leken, bli dominert, undertrykket, krenket, manipulert, latterliggjort, truet, få negative kommentarer eller ikke bli akseptert.