På tide med full bemanning hele barnehagedagen

Publisert: 06.05.2022

Følgende resolusjon ble vedtatt på årsmøtet til Utdanningsforbundet Vestvågøy 5.5.22.

På tide med full bemanning hele barnehagedagen.

Utdanningsforbundet Vestvågøy mener at den viktigste saken i arbeidet med å sikre høy kvalitet i alle barnehager er å prioritere lovfestet full bemanning gjennom hele barnehagedagen. Dagens norm for pedagoger i barnehagene og bemanning sikrer ikke at barna i barnehagene har denne voksentettheten gjennom hele dagen.  I dag har de fleste barnehager en åpningstid på minimum 10 timer. Dette skaper utfordringer for voksentettheten som kun gjelder for kjernetid mellom 09.30 og 14.30. Vi mener at barnehagen skal være et pedagogisk tilbud gjennom hele åpningstiden.

Det har de siste årene blitt mer kompliserte oppgaver for det pedagogiske personalet og styrerne i barnehagene. Blant annet gjennom Rammeplanen 2017, hvor det er presisert at alle i personalet skal medvirke og bidra til å utvikle kvaliteten i egen barnehage. Det er krav om at det skal jobbes med barnehagebasert kompetanseutvikling og utvikling av egen kompetanse i personalgruppa.. Det er større krav om systematiske observasjoner, kartlegginger og mer veiledning av barn, personale og foreldre. Samarbeid med andre instanser i «laget rundt barnet» er også noe som foregår i barnehagens åpningstid. De fleste barnehager jobber med dette både i pedagogisk lederteam og på avdelingsmøter som gjennomføres i den ordinære åpningstida. Det vil si at det kan være dager hvor det kun er noen få timer i løpet dagen som har reelt full bemanning ut fra pedagog og bemanningsnorm på avdelingene.

Vi vet at for å få gitt god omsorg og trygghet, bygge relasjoner til hvert enkelt barn og jobbe med et godt pedagogisk tilbud så må de voksne i barnehagen være tett på barna.  Det er på denne måten vi kan jobbe for rause og robuste barn, ta barnets egen medvirkning på alvor og å få inkludert alle barna i barnehagen ut fra egne forutsetninger og behov. Til dette trengs det kompetente, varme og trygge voksne gjennom hele barnehagedagen.

Utdanningsforbundet Vestvågøy mener at grunnbemanningsnormen må gjelde for hele åpningstiden, det vil være til samfunnets, de ansattes og barnas beste.