Faglig-administrativt støttesystem (FAS)

Nord-Trøndelag

Noen av gruppene som kommer inn under faglig-administrativt støttesystem er medlemmer som jobber i direktoratene, departementene, PP-tjenesten, kompetansesentra, utdanningsadministrasjonen og barne- og ungdomspoliklinikk. Faglig-administrativt støttesystem (FAS) er definert som en medlemsgruppe i Utdanningsforbundet, sammen med barnehage, grunnskole, videregående, høgskole og universitet. Det er opprettet et eget kontaktforum for FAS sentralt.

Medlemsgruppen ble vedtatt opprettet på landsmøtet i 2009. «4.2- 2.1 Fra seksjoner til medlemsgrupper § 11 MEDLEMSGRUPPER Medlemmer skal så langt det er naturlig tilhøre én av følgende medlemsgrupper: Barnehage; grunnskole; videregående opplæring/fagskole; høgskole og universitet; faglig og administrativt støttesystem». Denne organisasjonsendringen ble gjort for å styrke den vertikale kommunikasjonen i Utdanningsforbundet, for å få bedre og mer systematisk kontakt mellom fylkesnivå og sentralt nivå, for å sikre at vedtaksorganene får gode råd og innspill som gjenspeiler virkeligheten medlemmene erfarer og for bedre å kunne ivareta det særegne ved de ulike medlemsgruppene og deres særlige utfordringer.

Kontaktperson for FAS

Telefon: 22 13 88 10 Mobil:93 42 15 65

Hilde Lein

Kontaktperson FAS