Informasjonsflyten viktig

De videregående skolene i Innlandet har åpnet dørene igjen og elevene får undervisning dels på skolen og dels som hjemmeundervisning. Vi har hørt med hovedtillitsvalgt Tore Hølmo om hvordan ukene med nedstenging har vært som tillitsvalgt i Innlandet Fylkeskommune.

Som hovedtillitsvalgt for over 600 lærere i videregående opplæring i Innlandet, og medlem av beredskapsgruppa i Utdanningsforbundet Innlandet har Tore Hølmo hatt nok å gjøre i denne tiden. Under hele nedstengningen har han fortsatt benyttet kontoret på Fylkeshuset på Hamar. Drøftingsmøter og samarbeidsmøter med har foregått på digitale flater.

- For oss som har klokkertro på «the human touch» og sosial omgang med fysiske møter, har denne perioden vært ekstra krevende. Møter på Teams og andre kanaler kan aldri erstatte møter der folk møtes fysisk, sier Tore Hølmo.

God informasjon er viktig

Selv om det har vært få fysiske møter, mener han at informasjonsflyten har vært svært god under nedstengningen. Rolf Lagergren, fylkeshovedverneombud, har deltatt i fylkeskommunens krisestab. Referater fra disse møtene er delt med de tillitsvalgte.

Innlandet fylkeskommune er fortsatt ny som organisasjon og mangel på direkte medbestemmelsesmøter med videregående opplæring var et problem før korona-pandemien kom. Dette har de tillitsvalgte vært svært opptatt av.

- Kvaliteten på medbestemmelse og mangel på direkte medbestemmelse innenfor videregående opplæring er fortsatt en like stor utfordring som før krisen, men stabsjef og HR-sjef har klart å gjennomføre gode møter innenfor vanskelige rammevilkår rent teknisk, sier Hølmo.

Han mener at det er enda viktigere enn ellers med balansert og kvalitetssikret informasjon. Han er opptatt av at fylkeskommunen har kommunisert at det er gjort en enorm innsats fra både arbeidsgiver og arbeidstakersiden i denne perioden.

- Budskapet har vært at lærere som gruppe har håndtert omstillingen til digitale flater på en god måte. Det er likevel ikke i tvil om at det har vært krevende for mange medlemmer som også ble sittende med egne omsorgsoppgaver parallelt med full jobb, sier han.

God kontakt med skolene

Utdanningsforbundet Innlandet har etablert flere rutiner for informasjonsutveksling i perioden. I tillegg til at Tore Hølmo sitter i beredskapsgruppa i Utdanningsforbundet Innlandet har alle fire hovedtillitsvalgte og kontaktperson for videregående opplæring i fylkesstyret, Gry Føsker, daglige møter på Teams. Her deler de informasjon om situasjonen ved skolene. I tillegg har det vært ringerunder og et digitalt møte med alle arbeidsplasstillitsvalgte.

- Tilbakemeldingen fra de arbeidsplasstillitsvalgte er at det er svært viktig med god kommunikasjon og informasjonsflyt mellom skoleledelsen og de ansatte. Her spiller tillitsvalgte en stor rolle. Der hvor tillitsvalgte og verneombud er tatt med på råd ser ting ut til å flyte bedre, sier Gry Føsker.

Det har vært mange spørsmål og innspill fra tillitsvalgtkorpset, både under nedstengningen og nå ved gjenåpningen av de videregående skolene.

- Mange av våre tillitsvalgte er opptatt av smittevern i disse dager. Det er naturlig da det er ulik tolkning av smitteveilederen fra myndighetene ved de ulike arbeidsplassene. I tillegg er mange av våre arbeidsplasstillitsvalgte bekymret for elever som av ulike årsaker faller ut av undervisningen. Kontaktlærere og miljøteamene ved skolene har gjort en formidabel jobb med å følge opp de sårbare elevene, sier hun.

Gjenåpningen

Når det gjelder gjenåpningen så har skolene løst dette ulikt. Bygningsmassen og mulighetene de enkelte videregående skolene har for å drive på en smittevernforsvarlig måte er ulikt.

- Skolene klarer å gi et tilbud på de premissene som gjelder. Det betyr både undervisning på skolen og undervisning på digitale flater. Jeg opplever at lærerne har vært opptatt av å gi et best mulig tilbud til elevene utfra de forutsetningene som ligger for dagen, avslutter hovedtillitsvalgt Tore Hølmo.

Sitert

Avbildet: Tore  Hølmo
Tore Hølmo

Hovedtillitsvalgt Innlandet Fylkeskommune

Telefon: 95766283

Avbildet: Gry Føsker
Gry Føsker

Kontaktperson vgo

Telefon: 98810332