Utdanning må distribueres der folk bor og jobber

Rett før sommerferien hadde fylkesleder Thore Johan Nærbøe samtale med Marit Knutsdatter Strand, Mari Gjestvang og Per Martin Sandtrøen i Senterpartiet. Samtalen dreide seg blant annet om viktigheten av partssamarbeid og rekruttering til læreryrkene.

Marit Knutsdatter Strand, Stortingsrepresentant og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen, var opptatt av de partssammensatte utvalgene i kommunene og deres betydning for videre utvikling av velferdsstaten.

- Partssamarbeidet er svært viktig for Senterpartiet. Ingen utvikling skjer i et vakuum og særlig de kommunale partssammensatte utvalgene har stor betydning. Politikere nasjonalt og kommunalt må ta representanter for arbeidstakerne på alvor i alle saker, sier hun.

Hun forsikrer om at Senterpartiet ikke skal være redde for å bruke politisk makt for å påvirke styret i KS.

- KS sin rolle må være å skape mindre avstand og mer profesjonell dialog. Kunnskapsministeren har uttalt at hun ikke vil bruke lønn for å rekruttere, men SP vil gjerne styrke lønnsutviklingen til flere yrkesgrupper. Lærere i barnehage og skole er inkludert i dette. Det har for lenge vært en skjevfordeling av kaka, der for få stikker av med for mye, sier hun.

Styrkning av kommuneøkonomien

Per Martin Sandtrøen, politisk rådgiver for Trygve Slagsvold Vedum, trekker frem kommuneøkonomien som grunnlag for å få til en ønsket utvikling.

- Senterpartiet foreslo i sitt budsjett for 2021 å styrke kommunene og fylkenes økonomi med 4,6 milliarder kroner. Dette er viktig for at kommunene og fylkeskommunene skal ha mulighet til å nå sine mål og skape gode tilbud for alle innbyggere. Ved å styrke kommunenes økonomi, kan vi sikre flere lærere og mer ressurser ved hver skole. Ikke minst er det viktig for å hindre at flere skoler legges ned. Både barneskolene, ungdomsskolene og de videregående skolene er avgjørende viktig for at ungdom kan gå på skole nær seg og de er livsviktige for å opprettholde levende lokalsamfunn over hele Norge,  sier han.

Det ble etterlyst mer trykk fra fagforeningene i arbeidet med kommuneøkonomi. Fylkesleder Thore Johan Nærbøe forsikret om at Utdanningsforbundet arbeider mye med å ruste tillitsvalgte til å gå inn i slike diskusjoner lokalt.

- Dårlig kommuneøkonomi går ut over barn og elever, ved at skole og barnehage ikke får satt inn vikar, eller må kutte i lærerstillinger fordi kommunen har dårlig råd. Konsekvenser av dårlig kommuneøkonomi kjenner våre medlemmer på daglig, sier han.

Rekruttering til læreryrkene

Senterpartiet opplyste om at de ønsker en stortingsmelding om rekruttering til læreryrkene. I tillegg er partiet imot tilbakevirkende kompetansekrav, samt 4-kravet i matematikk. De ønsker også en 4-årig lærerutdanning.

- Rekruttering av lærere i videregående opplæring må løftes på nytt. Jeg mener at fylkestinget har vært for passive, og at det er behov for å se på denne problematikken en gang til. Yrkesfagene er den aller største utfordringen, og det er svært viktig at lærerne her er av god kvalitet, og «kan fagene sine», sier Marit Knutsdatter Strand.

De var opptatt av å belyse viktigheten av en desentralisert lærerutdanning.

- Vi må se på mulighetene for å utvide tilbudene med desentralisert lærerutdanning, sammen med et reelt etter- og videreutdanningstilbud, der lærere i distriktene faktisk gis samme mulighet til samme tilbud som lærere i bynære områder. Mer utdanning må distribueres nærmere der folk bor og jobber, sier Mari Gjestvang, leder av hovedutvalg for utdanning i Fylkestinget.

Inntak til videregående opplæring

Representantene fra Senterpartiet var opptatt av at regionreformen har ikke blitt den demokratireformen man sa den skulle være, og at innføringen av fritt skolevalg ved overstyring fra regjeringen viser dette svært tydelig.

- Kunnskapsministeren innfører en ordning basert på politisk ideologi, og bryr seg ikke om lokalt demokrati. Innlandet var enige om hvilken form man ønsket opptak til videregående opplæring. Vi ønsket nærskoleprinsippet. Det vil forhindre at vi får A- og B-skoler, og tar bedre hensyn til geografien og avstandene i storfylket vårt. Vi mente dette ville sikre forutsigbarhet for både skoler og elever, sier Marit Knutsdatter Strand.

Starten på gode samarbeid

Fylkesleder Thore Johan Nærbøe er godt fornøyd med samtalene som er avholdt med politikerne i de store politiske partiene.

- Vi har fått på plass samtaler med nesten alle de større partiene som stiller lister ved Stortingsvalget. Vi skal ha samtale med Krf rett før selve valgdagen. Vi ønsker å fortsette disse samtalene utover stortingsperioden. Det er viktig for oss å ha tett kontakt slik at vi får formidlet det medlemmene våre opplever i skole og barnehage og får snakket om politiske saker som er viktige for Utdanningsforbundet, sier han.

 

Sitert

Avbildet: Thore Johan  Nærbøe
Thore Johan Nærbøe

Fylkesnestleder

Avbildet: Per Martin Sandtrøen
Per Martin Sandtrøen

Politisk rådgiver SP

Avbildet: Mari Gjestvang
Mari Gjestvang

Leder utvalg for utdanning Innlandet fylkeskommune

Avbildet: Marit Knutsdatter  Strand
Marit Knutsdatter Strand

Stortingsrepresentant Senterpartiet