Rødt Hedmark og Rødt Oppland støtter streiken

- Jeg er fan av at dere har gått inn i denne konflikten. Det er spennende og fremtidsrettet, og går rett inn i diskusjonen om lønnsfastsetting som Rødt hadde på landsmøtet, sier Bjørn Kristiansen, stortingskandidat og leder av Rødt Oppland.

Onsdag hadde fylkesledelsen sitt tredje møte med politikerne fra de ulike partiene. I tillegg til Bjørn Kristiansen, stilte rødt med Svein Ørsnes, stortingskandidat og leder av Rødt Hedmark. Det var en innholdsrik samtale som naturlig nok dreide seg om streiken og grunnlaget for denne.

Utfordret av fylkesledelsen

Kristiansen, som også er utdannet sykepleier, fortalte at landsmøtet til Rødt hadde kommet fram til at lønnsfastsetting er en sak som hører fagforeningene til. Han ble umiddelbart utfordret på dette av fylkesleder Thore Johan Nærbøe.

- Rødt har fra oppstarten av steiken gitt oss støtte, og det er jeg veldig glad for, men for oss er det viktig at politikere bruker de mulighetene som finnes til å påvirke. KS har et politisk styre, politikere har dermed en mulighet til å påvirke KS. Vi oppfordrer stortingskandidatene til å ta kontakt med politikere i styret og fremme sin mening også til disse. Vi er glade for støtten, men det ser ut til at KS ikke tar innover seg de store utfordringene som sektoren har, sier Thore Johan.

Begge Rødt-politikerne oppfordret både fylkeslaget og lokallagene å bruke politikere fra Rødt som sitter i kommunestyrene og fylkestinget.

- Vi trenger å få innspill og informasjon fra blant annet fagforeninger. Som kommunepolitiker selv ønsker jeg et bredere perspektiv enn det som er plukket ut av administrasjonen, sier Svein Ørsnes.

Han mener det kan være utfordrende å være kommunepolitiker i en konflikt.

- Jeg er inne i min første periode i kommunestyret. Kommunedirektøren er tydelig på at vi var arbeidsgivere og at politikere må følge linja. Men vi ønsker å argumentere for vår politikk også i en konflikt, samt å vise vår støtte sier han.

Dette er Bjørn Kristiansen enig i.

- For oss i Rødt er det viktig med godt fagligpolitisk samarbeid fra sak til sak. Vi vil samarbeide med ulike fagforeninger i ulike saker slik at vi får mest mulig informasjon i saker vi skal mene noe om. Vi vil ha kontakt, gjerne når saker oppstår, og vi bidrar mer enn gjerne nå også under streiken, sier Bjørn.

Mangel på lærere

Thore Johan la fram utfordringene rundt rekruttering av barnehagelærere og lærere i Innlandet. Mange kommuner i Innlandet har utfordringer med å oppfylle pedagognormen, og intensjonen om at pedagogtetthet gjelder hele dagen. I Sør-Odal har de nylig lyst ut etter 13 lærere og det var kun to kvalifiserte søkere. I år er det bare 19 studenter som uteksamineres fra Høgskolen i Innlandet, mot 116 i fjor. På grunn av omleggingen fra 4-årig utdanning til masterutdanning er det 1600 færre grunnskolelærere totalt som uteksamineres i år. Rødt ble utfordret på hvordan de ville løse utfordringene.

- Nasjonen Norge går glipp av mange nye, gode pedagoger på grunn av at man må ha karakteren fire i matte. Dette er en forunderlig greie. Jeg tror Rødt og Utdanningsforbundet har et sammenfallende ståsted på hva som er løsningen. Det handler om arbeidsmiljø, antall lærere per elev, kvalitet og lønn, sier Bjørn Kristiansen.

Ørsnes er opptatt av at vi har kommet til et veiskille, og at det derfor er så viktig at kampen tas nå.

- God offentlig sektor handler om velferdsstaten og kampen om dette. Det handler om at alle barn, uansett hvor de bor skal ha et godt offentlig tilbud. Barn rammes også av at lærere må jobbe raskere og løpe raskere, sier han.

Armod i offentlig sektor

Mange av utfordringene som ble diskutert har sin bakgrunn i kommuneøkonomi. Det er økonomien til kommunen som avgjør antall pedagoger, diskusjoner om skolestruktur eller nedleggelse av tilbud. I veldig mange kommuner diskuteres nettopp skolestruktur, og det er kostnadsspørsmålene som ofte er avgjørende.

- Problemstillingene knyttet til skolestruktur er en gjenspeiling av armod i offentlig sektor, sier Bjørn Kristiansen.

Han mener at de økonomiske betraktningene alltid veier tyngst for kommunene.

- Vi ønsker å bekjempe skolenedleggelser enten det er i kommunene eller fylkeskommunen. Vi sliter med å få aksept for å ha riktig bemanning i barnehagen hele dagen. Vi mener det er det offentlige som skal ha ansvar for rusbehandling, barnevern eller flyktninger. Alle disse oppgavene blir lidende på bakgrunn av den kommunale armoden, sier han.

Svein Ørsnes forteller at noe av argumentasjonen for skolenedleggelser handler om at en regner det som mer sannsynlig å rekruttere lærere ved store skoler. Han synes derfor det er interessant å høre om utfordringene med rekruttering i Sør-Odal.

- Ofte blir det hevdet at det er lettere å rekruttere kvalifisert personell ved en stor skole. Derfor er det interessant å høre om de utfordringene som den helt nye, flotte Glommasvingen skole har i Sør-Odal. Rekrutteringsutfordringene handler mindre om størrelsen på arbeidsplassen og mer om andre ting, mener han.

Barnehagens betydning

I diskusjoner om bemanning i barnehagen opplever de at det er vanskelig å få gjennomslag for at det må være god bemanning hele dagen.

- Som bestefar selv, tenker jeg mye på de små barna som er født inn i koronapandemien og har hatt minimal kontakt med både jevnaldrende og andre voksne utover familien sin. Disse skal nå starte i barnehagen og vil ikke møte full bemanning hele åpningstiden. For at de skal være trygge må det flere ansatte og pedagoger på plass hele dagen, sier Svein.

Begge politikerne var tydelige på at de manglet kunnskap om barnehager, og fikk med seg noen betraktninger fra fylkesledelsen. Barnehagen som en arena for små barn, barndommens egenverdi og mangfold i pedagogikken var tema som ble reist. Også kommersielle barnehager ble et tema.

- Vi tror at velferdsprofitører kan bli et sentralt spørsmål i valgkampen. Private investorer som vil tjene penger på norsk velferd enten det er barnehage, rus eller barnevern. Vi har sterke meninger om de som stikker sugerør i statskassa for egen profitt, sier Bjørn.

De vil begge gjerne få inn det pedagogiske aspektet i debatten.

- Vi vil ikke til livs små ideelle barnehager, men mener at skole og barnehage er et offentlig ansvar og et offentlig anliggende. Vi synes det er et paradoks at kommunene ikke kan velge bort private aktører og ender med å måtte spare i egne kommunale tjenester i stedet, sier Bjørn.

 

-

 

 

 

 

 

Sitert

Avbildet: Thore Johan Nærbøe
Thore Johan Nærbøe

Fylkesleder

Avbildet: Bjørn Kristiansen
Bjørn Kristiansen

Leder Rødt Oppland

Telefon: 97089424

Avbildet: Svein Ørsnes
Svein Ørsnes

Leder Rødt Hedmark