Rammeplan for SFO må bli mer enn et luftslott

Utdanningsdirektoratet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet lagt frem et forslag om en nasjonal rammeplan for SFO. Dette forslaget er nå på høring og Utdanningsforbundet Innlandet har behandlet saken i dagens fylkesstyremøte.

I tillegg til diskusjonen i fylkesstyret tar høringssvaret fra Innlandet opp i seg meningene som ble uttrykt på det digitale seminaret om nasjonal rammeplan for SFO. Flere SFO ledere og ansatte i SFO deltok på denne samlingen.

Likeverdighet viktig

Utdanningsforbundet Innlandet er positive til mye av det som står i planen om et godt og likeverdig SFO tilbud. Vi er imidlertid bekymret for at økonomien til den enkelte kommune vil bli avgjørende for det tilbudet som kan gis til barn.

-Så lenge planen ikke følges opp av minstenormer er vi urolige for at kommuneøkonomi skal være avgjørende for hva den enkelte SFO skal ha mulighet til å gjennomføre. Det snakkes godt om et likeverdig tilbud i planen, men uten reelle krav til innholdet vil det fortsatt bli store forskjeller i tilbudet som gis til barn, sier Torill Beitdokken, nestleder i Utdanningsforbundet Innlandet.

Hun mener at planer må følges opp med midler til å gjennomføre gode intensjoner.

Støtter synet på barndommens egenverdi

I høringssvaret som ble vedtatt sendt Utdanningsforbundet sentralt i dag, støttes utvalgets syn på barndommens egenverdi og at barn skal få rike muligheter til fritid og lek.

- Det at rammeplanen skriver mye om lek er avgjørende for å legitimere leken og tydeliggjør at lek og fritid er viktig for barn. Verdigrunnlaget samsvarer godt med barnehagens verdigrunnlag og verdigrunnlaget vi finner i overordnet del i læreplanen. Dette er viktig for å ha en god sammenheng mellom skole og SFO og en god overgang fra barnehage til SFO, mener Torill.

Selv om rammeplanen har mange gode formuleringer, mener Utdanningsforbudet Innlandet at rammeplanen er preget av for mange visjoner. I tillegg kunne SFO som fritidsarena vært enda sterkere understreket.

- Rammeplanen har et nesten grenseløst handlingsrom, samtidig som den sier svært lite om hvordan en kan løse kravene, mener Torill.

Hun trekker fram det rammeplanen skriver om mat og måltidsgleder. Innholdet er umulig å være uenig i, men bemanningen i dagens SFO vil gjøre det svært vanskelig å realisere intensjonene som beskrives.

Krav til kompetanse

Utdanningsforbundet Innlandet mener at det må stilles krav til kompetanse hos de ansatte i SFO. Rektor er hovedansvarlig for SFO-tilbudet, men det er ingen krav om at den som har fått delegert det daglige ansvaret for SFO skal ha pedagogisk utdannelse.

-Lederen for SFO skal ha ansvaret for å tolke og gjennomføre intensjonene i rammeplanen i praktisk arbeid i samarbeid med sine ansatte. Den som lager planene må ha sitt daglige arbeid i SFO, og vi mener det er viktig at lederen har pedagogisk utdanning som barnehagelærer eller småskolelærer. De andre som arbeider i SFO må minst være barne- og ungdomsarbeidere, sier Torill.

Hun mener det må på plass etter- og videreutdanning for ansatte i SFO for å sikre at de ansatte har  den nødvendige kompetansen som skal skape et likeverdig tilbud i alle kommuner.

- Uten riktig kompetanse og tilstrekkelig bemanning er det ikke mulig å realisere det luftslottet denne rammeplanen i realiteten er, sier Torill.

Hun mener at barn og ansatte i SFO hadde fortjent en tydeligere plan som på en bedre måte kunne beskrevet forventninger og tiltak som skal gjennomføres.

- SFO tilbudet i mange kommuner er bra. En nasjonal rammeplan burde gjøre den bedre, mener Torill.

Ivareta elever 

Torill Beitdokken opplever også at det er en utfordring at det ikke er nok kompetanse, eller nok ansatte, til å ivareta elever med ulike utfordringer når de går fra skole til SFO.

- Den støtten elevene har i skolen, følger ikke over i SFO-tiden. Skal disse barna få et fullverdig utbytte av SFO burde også den ekstra støtten følge med barnet over i SFO. Bemanningen i SFO må sikres slik at behovene som barna har blir ivaretatt. Dette styrker også behovet for økt kompetanse blant de ansatte i SFO, mener Torill.

Videre prosess

Utdanningsforbundet Innlandet sender sitt høringssvar til sentralstyret i Utdanningsforbundet som vedtar det endelige høringssvaret. Ny nasjonal rammeplan for SFO skal iverksettes fra august 2021.

 

 

 

Sitert

Avbildet: Torill Beitdokken
Torill Beitdokken

Nestleder