Ledere i skvis

Nestleder i Utdanningsforbundet Hamar, Maria Opsahl, har i et debattinnlegg i Utdanningsnytt satt fokus på lederes urimelige unntak fra overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Hun kaller det et misbruk av unntaksbestemmelsene og mener rektorer og styrere ikke kan styre over egen arbeidshverdag slik bestemmelsen krever.

Utdanningsforbundet Hamar har over lang tid arbeidet med denne saken. Alle rektorer og styrere i Hamar kommune er unntatt bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, selv om dette ikke er beskrevet i arbeidsavtalen. Unntaket baserer seg på "sedvane" og at rektorer og styrere forventer å ha en selvstendig stilling. De har hatt inntil 10 ekstra fridager som kompensasjon.

- Det er mange av våre ledere som har utfordringer med å ta ut disse fridagene da oppgavene overstiger den tiden de har til rådighet. Lederne har heller ikke mulighet til å veksle inn fridagene i dagslønn om de ikke får benyttet disse. De vil det beste for sin arbeidsplass og de strekker seg langt - for langt, mener Maria.

Problemstillingene knyttet til ledernes arbeidsvilkår er drøftet med medlemmene flere ganger. Problemstillingen er også kjent for arbeidsgiver. Mulighet for å ta ut fridager som dagslønn er drøftet med arbeidsgiver, men organsiasjonjonene har ikke fått gehør for dette.

- Vi har løftet problemstillingen flere ganger. Både arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen tilsier at det skal gjøres vurderinger knyttet til om disse lederne kan styre sin egen arbeidshverdag. Det er forventet at de er på jobb på samme tid som de de er satt til å lede, og arbeidsgiver fyller dagene med møter og pålagte oppgaver. Det ender med mange timer lederne våre ikke får betalt for, mener Maria Opsahl.

Tid til pedagogisk ledelse

Maria er også opptatt av at tiden til administrasjon og ledelse har stått stille i mange år, samtidig som arbeidsoppgavene har økt både i omfang og kompleksistet.

- Ledere har fått mange ulike ny oppgaver de siste årene gjennom for eksempel digitalisering, oppfølging av §9a i opplæringsloven, administrative oppgaver og saksbehandling, økte oppgaver knyttet til rapportering og dokumentasjon, oppgaver knyttet til styringsplattformer og lignende. I tillegg forventes det at ledere er tett på det pedagogiske arbeidet og følger opp sine ansatte, sier Maria.

Hun er bekymret for at det heller ikke vil komme økte ressurser til administrasjon og ledelse fremover slik budsjettsituasjonene er i kommunene.

Økt omfang under pandemien

I pandemien har problemet også økt i omfang. Lederne i skole og barnehage tilrettelegger for ulikt smittenivå etter trafikklysmodellen og de skal ivareta lærere og elever i en langt mer uforutsigbar situasjon. Dette fører til både endrede og økte arbeidsoppgaver. Ledere får også et merarbeid på bakgrunn av svært korte tidsfrister. Maria Opsahl mener at flere kommuner misbruker unntaket av overtidsbestemmelsene for å spare penger. Hun er redd for at ledernes lønns- og arbeidsvilkår på sikt kan føre til at færre søker seg til jobber som rektor og styrere.

- Mange av våre rektorer og styrere har økt bruk av overtid under pandemien. Hamar har også vært preget av gjentatte smitteutbrudd som fører til økt belastning. Dette er tid de dermed heller ikke får betalt for da de er unntatt overtidsbestemmelsene. Det oppleves svært urimelig at underordnede ledere og lærere som ikke er omfattet av dette unntaket, får høyere lønn enn de som sitter med hovedansvaret. Jeg er redd for at mange vil kvie seg for å ta på seg et slikt ansvar med de arbeidsvilkårene og betingelsene som foreligger, sier Maria.

Unntaksbestemmelsene flytter grenser

Maria Opsahl  har ved flere anledninger vært bekymret for det økte arbeidspresset for lederne. Arbeidsmiljøloven er en vernebestemmelse, og når lederne unntas fra arbeidstidsbestemmelsene kan de miste noe av vernet.

- Mange ledere jobber mye, og enkelte ledere jobber altfor mye. Dette er dedikerte ledere som bryr seg om sine ansatte og er opptatt av å ha god kvalitet på arbeider de utfører. Det er viktig at de får ressurser til å utføre jobben, sier Maria

Hele innlegget til Maria Opsahl kan leses på utdanningsnytt.no.

Kjent problemstilling

Spørsmålene om ledernes arbeidsvilkår er godt kjent i Utdanningsforbundet Innlandet. Det er mange kommuner som ikke ønsker å betale rektor og styrer overtid etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. I innlandet fylkeskommune er det også forslag om å unnta avdelingsledere disse bestemmelsene. Det bekymrer nestleder og kontaktperson for ledere Torill Beitdokken.

- Unntaksbestemmelser er for stillinger hvor den ansatte kan styre både sin egen arbeidstid og sine egne arbeidsoppgaver. Det er ikke tilfelle for flertallet av ledere i skole og barnehage. Arbeidsgivers forventninger og pålegg er også med på å tydeliggjøre at disse lederne ikke selv kan bestemme når arbeidsoppgaver skal utføres. Oppgavene øker i omfang og ved å unnta disse lederne for overtid så får de rett og slett ikke betalt for alt arbeidet de gjør, sier Torill.

Hun mener at ledernes lønnsnivå ikke kan forsvare at overtid skal innlemmes i lønna.

- Ledere i barnehage og skole har ikke et lønnsnivå som kan forsvare utallige timer med overtid innlemmet i ordinær lønn. Når vi vet at ledere ikke får til å ta ut fridagene heller, så sier dette noe om arbeidspresset de står i, mener Torill.

Drøftet i lederråd

Saken er drøftet i lederråd i Innlandet og i lederråd sentralt. Lønns- og arbeidsvilkår til ledere er en prioritert oppgave for organisasjonen.

- Denne saken er viktig for hele organisasjonen. Lederne våre skal ikke oppleve denne skvisen og skal uansett ikke unntas overtid dersom de ikke faller inn under kritriene som arbeismiljøloven setter, mener Torill.

Hun vet at det i mange kommuner ikke snakkes om at lederne er unntatt bestemmelsene om overtid. Hun mener det også er viktig å presisere at de uansett ikke er unntatt resten av arbeidsmiljøloven og har det samme kravet om et godt fysisk og psykisk vern som alle andre.

- Det kan og bør være aktuelt å ta opp saken med hovedverneombudet, dersom dette ikke er forsøkt.  Samarbeid mellom hovedtillitsvalgte og vernetjenesten er viktig. Det skal være mulig å kombinere det å være leder med både familieliv og fritidsinteresser, sier Torill.

 

Sitert

Avbildet: Maria Opsahl
Maria Opsahl

Nestleder/HTV i Utdanningsforbundet Hamar

Telefon: 90564632

Avbildet: Torill Beitdokken
Torill Beitdokken

Nestleder/lederrepresentant