Lærere hører på elevenes subjektive opplevelse

Statsforvalteren i Innlandet beskriver i et innlegg i Utdanning at skoleledere nærmest oppfordrer til å bryte lovverket når det gjelder §9a i Opplæringsloven. Utdanningsforbundet Innlandet stiller seg undrende til påstanden og deler ikke Statsforvalterens syn om at lærere og skoleledere leser opplæringsloven «slik fanden leser bibelen».

Saker vedrørende opplæringslovens §9a kan være utfordrende for alle parter involvert. Utdanningsforbundet Innlandet har over år bistått i slike vanskelige saker. Geir Moen, kontaktperson grunnskole, har veiledet flere tillitsvalgte og medlemmer i slike saker.

- I saker som involverer lærere må en i tillegg til å ta vare på eleven, også ta vare på lærerens rettigheter som arbeidstaker. Her må en kunne balansere opplæringslovens krav om et trygt og godt skolemiljø for elevene og arbeidstakernes vern hjemlet i arbeidsmiljøloven, sier Geir.

Han er bekymret for at Statsforvalteren i Innlandet ikke tydelig nok anerkjenner at det kan oppstå dilemma når skolen skal ivareta elevenes psykososiale arbeidsmiljø.

- Jeg reagerer på at Statsforvalteren i innlegget retter skytset mot lærere og skoleledere. Min erfaring er at både lærere og skoleledere er svært opptatt av elevens subjektive opplevelse, og at det lyttes til det eleven har å si i saken sin. Vi kan alle se kritisk på vår egen rolle i slike saker, og det oppfordrer jeg Statsforvalteren også til å gjøre. Vi har i for mange saker sett tiltak fra Statsforvalteren som direkte griper inn i læreres og skolelederes arbeidsoppgaver og arbeidsforhold. Det er bakgrunnen for at utfordringene om lovverket løftes av blant annet Utdanningsforbundet, sier Geir.

Svekket rettsikkerhet

Gry Rollag Føsker er kontaktperson i videregående opplæring/fagskole. Hun har også lest innlegget og innrømmer å bli litt forvirret over budskapet fra Statsforvalteren.

- En undersøkelse av Respons analyse fra 2018 viser at 57% av de tillitsvalgte og 43% av lederne var helt eller delvis enige i at lærernes rettsikkerhet var svekket etter innføringen av 9A. Erfaring med konkrete saker ga større grad av enighet rundt påstanden, sier Gry.

Hun mener at det å påpeke slike fakta, ikke forringer læreres og skolelederes arbeid med å sikre et godt miljø for alle elever.

- Undersøkelsen viste også at 77% av lærere og 83% av lederne mente at 9A hadde bidratt positivt til elevenes skolemiljø. Jeg er ikke enig med Statsforvalteren i at skoler har et snevert syn på hva skolemiljø betyr, og vil gjerne vite mer om hva Statsforvalteren i Innlandet underbygger slike påstander med, sier hun.

Overrasket over innlegget

Fylkesleder i Utdanningsforbundet Innlandet Thore Johan Nærbøe ble overrasket over innlegget fra Statsforvalteren i Innlandet. Han ønsker seg en ryddig debatt om utfordringene som 9A skaper for enkelte skoler og enkelte ledere og lærere.

- Opplæringsloven og arbeidsmiljøloven er to lovverk som gjelder for hvert sitt område. Elevens skolemiljø er hjemlet i opplæringsloven, mens læreres arbeidsmiljø er hjemlet i arbeidsmiljøloven. Enkelte ganger står man i situasjoner som kan bli kinkige, fordi de berører begge disse lovene. At man ønsker å ivareta en lærers arbeidsmiljø betyr ikke det samme som at en ikke vil høre, eller ikke vil bry seg om, elevens subjektive oppfatning i en sak. Her mener jeg Statsforvalteren forenkler et svært komplisert tema, sier Thore Johan.

Han har tatt kontakt med Statsforvalteren i Innlandet for å få til et møte om saken og for å diskutere de oppfatningene som kommer frem i innlegget.

- Meningsutveksling er bra. Vi ønsker å invitere til et møte hvor §9A kan settes på dagsordenen. Utdanningsforbundet, arbeidsgivere og Statsforvalteren har samme mål i disse sakene. Ingen er tjent med at vi skal sees på som meningsmotstandere i dette. Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø og alle lærere og skoleledere har rett til et trygt og godt arbeidsmiljø, sier han.

Kjenner oss ikke igjen

Nestleder og lederrepresentant i fylkesstyret i Innlandet, Torill Beitdokken, ser frem til en dialog med Statsforvalteren om dette tema. Hun er spørrende til Statsforvalterens utsagn om at skoleledere «underbygger misforståelsene som undergraver lærernes kompetanse og nærmest oppfordrer til å bryte loven».

- Vi blir kontaktet av skoleledere som opplever noen 9A saker som svært utfordrende å stå i. Det settes heldigvis raskt inn tiltak i de fleste av disse sakene. I noen av sakene er det komplekse problemstillinger og skoleledere må ivareta flere hensyn. Det er ikke det samme som å ikke høre på en elev, ei heller å sette merkelapper på elever og foresatte som bortskjemte. Ingen av de som har vært i kontakt med oss har ytret at elever «bare må ta seg sammen og komme seg gjennom 13 års skolegang uten å klage», slik Statsforvalteren skriver i sitt innlegg, sier hun.

Hun er opptatt av Statsforvalterens veiledningskompetanse i slike saker.

- Statsforvalteren har en viktig rolle, sammen med lærere, skoleledere og skoleeier å sørge for at alle elever har det trygt og godt på skolen. Det er viktig at dialogen mellom partene foregår med respekt. Det vil alltid finnes saker som er utfordrende. I dette innlegget mener jeg imidlertid at lærere og skoleledere tillegges holdninger som vi ikke kjenner igjen fra vårt arbeid med §9A saker, sier hun.

Innlegget fra Statsforvalteren i Innlandet kan leses her.

 

Sitert

Avbildet: Geir Moen
Geir Moen

Kontaktperson GSK

Avbildet: Gry Rollag Føsker
Gry Rollag Føsker

Kontaktperson vgo

Avbildet: Thore Johan  Nærbøe
Thore Johan Nærbøe

Fylkesleder

Avbildet: Torill Beitdokken
Torill Beitdokken

Nestleder