God og interessant dialog med SV

Fylkesledelsen i Utdanningsforbundet Innlandet har invitert inn politikere fra de ulike partiene til samtaler på fylkeslagets kontor. Den første til å takke ja var SVs Anne Lise Fredlund. Det ble en lang og fin samtale om god utdanningspolitikk.

Til høsten er det stortingsvalg og det er viktig for Utdanningsforbundet Innlandet å påvirke politikere og skape dialog slik at en kan få til en diskusjon omkring viktige politiske områder for oss og våre medlemmer.  

Rekruttering av lærere i offentlig sektor 

Et av hovedtemaene for samtalen var lærermangelen og rekrutteringen til yrket i fremtiden. På dette området deler SV og Utdanningsforbundet bekymringen for fremtidens velferdssamfunn. Budskapet fra Utdanningsforbundet til politikerne er klart: 

- Det er allerede en stor lærermangel og i Norge gjennomføres 6,5 millioner undervisningstimer av ukvalifisert arbeidskraft. Dette er en utfordring i Innlandet også, hvor 13% av timene i grunnskolen og 20% av timene i videregående opplæring gjennomføres uten kvalifisert lærer. Dette er det viktig at politikerne ser, og bidrar til å gjøre noen med. Et virkemiddel er å bruke sin påvirkningskraft overfor arbeidsgivere, slik at vi ikke lar bakdøra være åpen for ukvalifisert personell, mener Thore Johan Nærbøe, fylkesleder i Utdanningsforbundet Innlandet. 

For andre år på rad er søkningen til læreryrket synkende, og koronapandemien fører til at mange eldre lærere vurderer tidligpensjon.  SV ble presentert for løsningen på problemet av fylkesledelsen.

- Det som må gjøres er å sikre en god lønnsutvikling for lærere. Klapp, knapper og glansbilder rekrutterer ikke flere til yrket, og det får ikke lærere til å bli i jobben. Dette er et arbeidsgiveransvar, men arbeidsgivere i offentlig sektor er politikere. De kan dermed være med å påvirke i riktig retning, sier Thore Johan. 

Han er også opptatt av at lærere må gis tid til å konsentrere seg om pedagogisk arbeid, og profesjonsutvikling i et profesjonelt læringsfelleskap. 

- Det er det pedagogiske arbeidet som er profesjonens kjerneoppdrag. Det er dette lærere er opptatt av og brenner for. Det må sikres tid til å utføre dette arbeidet på en god måte, sier han. 

Utfordring med struktur

 Dagens masterutdanning, som er vedtatt av Stortinget, gir også en del utfordringer for skolene i Innlandet. Vi har flere små kommuner, med små skoler som i fremtiden vil kunne få betydelige utfordringer med å skaffe kompetanse i alle fag. 

- Det er få skoler som kan tilby stillinger tilpasser lærere som har to til tre fag. Barnetrinnet vil trenge lærere med mer bredde i fagkretsen. Det legger ikke masterutdanningen opp til. Vi risikerer å bare kunne tilby lærere deltidsstillinger i utkantkommunene våre, og det vil være svært alvorlig for rekrutteringen, sier Torill Beitdokken, nestleder i Utdanningsforbundet Innlandet. 

På sikt vil dette også gjøre noe med tilgangen til kvalifiserte lærere i Innlandet. 

Opptatt av lekens egenverdi 

Barnehagens plass i utdanningssystemet og innholdet i barnehagesektoren var et annet samtaletema. Anne Lise Fredlund snakket om lekens egenverdi og at lek må få lov til å være barns uttrykksform uten at det nødvendigvis alltid skal være et middel for å nå et mål. Barnehagen skal være et sted hvor barn kan være barn, her og nå. Denne tilnærmingen deles av fylkesledelsen. 

- Utdanningsforbundet Innlandet har i det siste sett en del på utfordringer med ensretting av pedagogiske opplegg i barnehagene våre. Både kommunale barnehager og kommersielle private barnehager arbeider mye med standardiserte opplegg som er initiert fra barnehageeiere. Vi mener at disse oppleggene minner om timeplanene vi ser i skolen, og er bekymret for at barnehagens egenart kan forsvinne, sier Thore Johan. 

Han mener at det er viktig at politikere anerkjenner at det er barnehagelærerne som har utdanning til å arbeide med barn i alderen 0-6 år. Det er ikke behov for detaljstyring fra eiersiden. 

- Ved innføring av stadig flere pedagogiske program i barnehagen, ser vi at barnehagelærere og barnehageansatte blir presset inn i et stadig trangere pedagogisk handlingsrom. Vi tror det er nødvendig med en god og åpen diskusjon rundt disse programmene for å sikre den norske barnehagetradisjonen, sier Thore Johan. 

Involvering av profesjonen 

For Utdanningsforbundet Innlandet er det viktig med god involvering i alle ledd av beslutningsprosessene. SV ble utfordret på at politikere må ta en mer aktiv rolle i KS, og jobbe for at det er reell medbestemmelse i alle kommuner. Dette er noe som opptar Torill Beitdokken sterkt. 

- Utdanningsforbundet mener at profesjonen må involveres mer i beslutninger enn det som er tilfelle i dag. Vi er eksperter på arbeidet vårt, og vi ønsker å bidra i beslutningsprosessene. Det bør være like naturlig i alle kommuner og ved alle virksomheter, sier Torill. 

Samtalen dreide seg også om medbestemmelse under pandemien. Her lurte Anne Lise Fredlund på hvordan pandemien har påvirket arbeidsgiverpolitikken. I tillegg var hun opptatt av de av våre medlemmer som av ulike grunner ikke har kunnet arbeide grunnet risiko for alvorlig sykdom. Mange av disse har nå vært sykemeldt det året som arbeidsmiljøloven verner og som lovgivningen og tariffavtalen gir sykepengerettigheter til. Hun var svært opptatt av hvordan fagforeninger og politiske partier kan jobbe sammen for å sikre rettighetene til disse arbeidstakerne. 

Flere politikere utover våren 

Alle de store partiene har takket ja til invitasjon til dialog og diskusjon i løpet av våren. Fylkesledelsen er svært fornøyd over at alle partier vil prioritere et møte med Utdanningsforbundet Innlandet. 

- Vi tror på dialog. Vi oppretter dialogen nå, og håper at dette kan fortsette etter stortingsvalget. Vi representerer over 12.000 lærere i barnehage og skole, i støttesystemene og høgskolesektoren i Innlandet. Vi er en aktør som det er verdt å lytte til. Samtidig skal vi lytte til det som politikerne er opptatt av og vil utfordre oss på, sier Thore Johan.