Digitalt høringsmøte om Storberget-rapporten "Du er henta"

Utdanningsforbundet Innlandet inviterte til digitalt høringsmøte i anledning Storberget-rapporten «Du er henta» om fremtidig finansiering av private barnehager. Høringsmøtet samlet 49 deltagere fra lokallag og ulike barnehager i Innlandet.

Bente Kampesveen, kontaktperson barnehage i Utdanningsforbundet Innlandet, åpnet møte med en presentasjon om rapporten og årsakene til at rapporten har blitt utviklet.

- Selve rapporten er omfattende og kan være litt vanskelig å sette seg inn i, men inneholder flere forslag til endringer av tilskuddene til private barnehager som vi skal komme med en vurdering av, sier hun.

Utdanningsforbundet er opptatt av private barnehager

Hun er opptatt av at våre medlemmer i private barnehager skal være trygge på at Utdanningsforbundet ønsker å ivareta deres lønns- og arbeidsvilkår, og sikre likebehandling av barnehagene uavhengig av eierform.

- Det er viktig for meg, og for Utdanningsforbundet, å forsikre ansatte i private barnehager at vi vil synliggjøre svakhetene og utfordringene i Storberget-rapporten. De private aktørene har vært med på å bygge et barnehagetilbud i Norge som vi kan være stolte av. En fremtidig finansiering av sektoren må ivareta både private aktører og kommunale barnehager på en god måte, sier hun.

Forutsigbarhet for drift i de private barnehagene var et element som ble trukket fram under høringsmøtet.

- Vi hører bekymringen som private eiere kan ha når det gjelder forutsigbarhet, og vi deler til dels denne bekymringen. Det vil kunne være en større risiko for ansatte i små private barnehager å stå uten arbeid dersom barnehagen legges ned. De ansatte i mange private barnehager vil heller ikke ha noen rettigheter til å bli vurdert til annet passende arbeid i kommunen slik ansatte i kommunal sektor har en sikkerhet for om en kommunal barnehage blir lagt ned, sier Bente.

Hun er opptatt av å få formidlet at selv om Utdanningsforbundet stiller seg bak flertallet i rapporten, så har vi kritiske betraktninger til deler av rapporten.

- Det er viktig for Utdanningsforbundet at våre medlemmer i private barnehager setter seg inn i forslaget og sender høringssvar, enten gjennom oss eller direkte gjennom egne høringssvar. Vi arrangerer dette møtet for å få tilbakemeldinger fra barnehagene om hva de tenker og hvilke betraktninger som det er viktig at Utdanningsforbundet bringer til torgs, sier hun.

Ulik oppfatning av modellene

I sosiale medier har det også kommet fram at det er ulike syn på hva de foreslåtte modellene vil bety for barnehagene. Rapporten har også en tydelig flertalls- og mindretallsinnstilling og det kan se ut til at det er ulik mening om hva modellene faktisk vil bety for aktørene i barnehagefeltet. Bente Kampesveen er tydelig på at det ikke er lett å se alle konsekvensene av forslagene som foreligger.

- I Innlandet har vi veldig mange ideelle, gjerne foreldreeide barnehager. De må ha en forutsigbar økonomi som gjør at de kan ivareta sine gode tilbud. Samtidig er det viktig at det ikke bare er de kommunale barnehagene som skal rammes av lavere barnetall i kommunene. Dette er et dilemma som det heller ikke er lett å finne gode løsninger på, mener Bente.

Under møtet ble det tatt til orde for å tydeliggjøre at ikke kommunene kan velge å opprettholde egne plasser på bekostning av de private barnehagene som allerede finnes i kommunen.

- Det kommer ikke tydelig fram i flertallsforslaget om hvordan kommunens ansvar for finansiering og plasser skal følges opp, ei heller hvordan en skal sikre forutsigbarhet til de private barnehagene. Vi ser viktigheten i at disse utfordringene blir beskrevet og tydeliggjort, og det vil vi gjøre i Innlandet sitt høringssvar, forsikrer Bente.

Diskusjon i fylkesstyret

Rapporten er tidligere også diskutert i fylkesstyret. Styret er opptatt av at en fremtidig finansieringsmodell må sikre at midlene forblir i barnehagene og ikke ender opp som utbytte hos kommersielle aktører.

- Pengene fra stat og kommune må komme barn og ansatte til gode. Dette gjelder uavhengig om barnehagen er privat eller kommunalt eid. Utdanningsforbundet mener det må sikres god økonomi til å drive barnehagene i tråd med rammeplanens intensjoner, og med en økt pedagogtetthet enn det er i dag. Dette koster penger, og vi må sikre at midlene blir tildelt barnehager selv om det er stram kommuneøkonomi, sier Bente.

Utdanningsforbundet Innlandet mener det er viktig at alle barnehager skal være et eget rettssubjekt, slik rapporten foreslår. Dette betyr at den enkelte barnehages regnskap ikke kan føres sammen med andre barnehager eller andre virksomheter som er eid av samme selskap.

- Vi ser jo at større kommersielle aktører ønsker å investere i barnehagefeltet. Bakgrunnen til de fleste investeringer er gjerne profitt. Det er ikke foreslått noe tak for utbytte eller noe forbud for utbytte i rapporten. Her mener Utdanningsforbundet Innlandet at det må på plass retningslinjer som sikrer at offentlige midler blir i barnehagene og ikke havner i private hender, sier Bente.

Utdanningsforbundet Innlandet skal avgi sitt høringssvar til utdanningsforbundet sentralt. Innspillene fra møtet vil bli synliggjort i det som sendes fra Innlandet

Sitert

Avbildet: Bente Kampesveen
Bente Kampesveen

Kontaktperson BHG