To fra Innlandet er med i representantskapet

Inger Marie Kleppan Georgstad og Terje Lerberg er valgt inn i representantskapet

Før landsmøtet kunne velge hvem som skal sitte i representantskapet, måtte det vedtas hvordan dette skal organiseres. Dette ble debattert på kveldsmøtet mandag 4. november. Sentralstyret hadde innstilt på en endring i sammensetning i representantskapet. Dette kommer som en konsekvens av mange fylkessammenslåinger. Representantskapet består i dag av to representanter fra hvert fylkeslag – fylkesleder pluss et landsmøtevalgt medlem. Sentralstyret ønsket at prinsippet om minst to fra hvert fylkeslag skulle videreføres. De ønsket også at de 16 «frigjorte» plassene som følge av redusert antall fylkeslag, skulle reflekterer bredden i organisasjonen. Blant annet mener sentralstyret dette vil åpne for representasjon fra andre tariffområder enn de som tradisjonelt representeres. De mener også at dette vil kunne rekruttere representanter fra ulike nivå i organisasjonen, i tillegg til ulik alder og medlemsgrupper.

Representantskapets sammensetning

Etter en god debatt endte vedtaket med forslaget som sentralstyret fremmet i saksdokumentene:

Representantskapet består av 51 representanter. Dette tallet inkluderer sentralstyret og fylkeslederne. De øvrige representantene velges av landsmøtet. Alle fylkeslag skal være representert blant disse, og de skal representere ulike medlemsgrupper og nivå. Representantskapet skal samlet sett reflektere bredden i organisasjonen.

Innlandet sine representanter

Fylkesleder Rannveig Theisen har automatisk plass i representantskapet i kraft av å være fylkesleder. For Innlandet sin del hadde valgkomiteen innstilt på Terje Lerberg og Inger Marie Kleppan Georgstad som representanter.

Terje Lerberg er lærer på Hadeland videregående skole. Han underviser både på yrkesfag og studieforberedende. Terje har også vært tillitsvalgt i Oppland i flere år, og har hatt verv i hele systemet, fra plasstillitsvalgt via lokallag til nesteleder i fylkeslaget. Han har vært direkte valgt representant fra Oppland i representantskapet i inneværende periode. I tillegg har han vært medlem av likestillings- og diskrimineringsutvalget som ble opprettet på landsmøtet i 2015.

                                      

Inger Marie Kleppan Georgstad har permisjon fra stillingen som lærer ved Moelv barneskole. Hun har også gått gradene som tillitsvalgt, fra Pedagogstudentene, via plasstillitsvalgt og lokallag til fylkesstyret. Hun ble valgt som kontaktperson grunnskole på årsmøtet i mai 2019. Inger Marie har også vært medlem i utvalg for organisasjonssaker sentralt i denne perioden. Som Terje har hun vært direkte valgt inn i representantskapet i inneværende periode.