Pensjonistrådet får møte- og talerett i sentralstyret

Landsmøtet har vedtatt endringer i vedtektene. Pensjonistene fikk endelig gjennomslag for sitt syn om møterett i sentralstyret.

Spørsmålet om pensjonistenes plass i organisasjonen har vært diskutert i mange år og i mange ulike fora. I år hadde nesten alle fylkeslag forslag om at det sentrale pensjonistrådet måtte få møte- og talerett i sentralstyret, på samme måten som Pedagogstudentene. Dette ble sendt inn til sentralstyret som forslag til vedtektsendringer. Allikevel innstilte ikke sentralstyret på at pensjonistrådet skulle få en slik mulighet.

Argumentasjonen fra sentralstyret på landsmøtet handlet om at det er representantskapet som er det øverste organet i organisasjonen mellom landsmøteperioden, og der har pensjonistrådet allerede plass. Sentralstyret så derfor ikke nødvendigheten av at pensjonistrådet skulle ha møte- og talerett i sentralstyret.

Landsmøtet uenige med sentralstyret

Landsmøtet var imidlertid uenige med sentralstyret. Selv om redaksjonskomiteen også innstilte på at forslaget fra blant annet Innlandet, Akershus, Vestfold og Telemark med flere skulle avvises, ville landsmøtet det annerledes. Av 190 stemmeberettigede, stemte 146 delegater for forslaget. Forslaget fikk dermed de nødvendige 2/3 flertall og ble vedtatt.

Pensjon inn i formålsparagrafen

Det var også mange fylkeslag som hadde fremmet forslag om at ordet pensjon måtte inn i formålsparagrafen. Også dette var avvist fra sentralstyret, mens redaksjonskomiteen var delt i et flertall og mindretall. Etter voteringen viste stemmeantallet at 156 stemte for en endring, mens 32 stemte mot. Forslaget ble dermed vedtatt. Den nye formålsparagrafen vil dermed lyde: "Utdanningsforbundet skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns-, pensjons-, og arbeidsvilkår, og når det gjelder profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål."