Har du ikke bestemt deg for hva du skal stemme enda? Her kan du lese hva Senterpartiet mener om utdanning, skole og barnehage

Vi i utdanningsforbundet Tynset har utfordret lokale politikere til å si noe om partiets politikk med fokus på skole og barnehage. Alle partier har fått utfordringen og vi publiserer svarene fortløpende. Har du ikke bestemt deg for hva du skal stemme enda, les mer om hva Senterpartiet mener om utdanning, skole og barnehage.

Hva gjør ditt parti for å bevare/utvikle et variert og godt vgs-tilbud for ungdommer i regionen?

Tynset Senterparti er opptatt av at vi skal ha et variert, kvalitativt, og godt vgs-tilbud i vår region, slik at flest mulig ungdommer kan bo hjemme mens de fullfører vgs.

Regionen har i dag med Storsteigen, Nord Østerdal og Røros videregående skoler en bredde i tilbudet som gjør det mulig for ungdommer å ta utdanning i sitt nærmiljø. Vi er opptatt av at tilbudet videreføres og i denne sammenheng er det viktig å arbeide opp mot fylkeskommunen blant annet med mål om å få endret kravene med tanke på antall elever som må til for at tilbudet skal videreføres. De med voksenrett må for eksempel telles med. Det må være en større forutsigbarhet med tanke på linjetilbud. Det er negativt med en kontinuerlig frykt for at man ikke kan fullføre hele utdanningsløpet ved den samme skolen. Dessuten må vi sammen med næringslivet promotere og reklamere for de yrkene som rekrutterer elever fra de linjene vi har ved våre lokale vgs.

   Lokalt har vi som politisk parti en oppgave med å:

 • Holde oss orientert om det som foregår på skolene i vårt område.
 • Være aktiv og informere og påvirke kommune og fylkespolitikerne.

(F.eks Jobbing i vår for å beholde linjer på NØVGS pga for få søkere. Vårt ansvar i den forbindelse var å lytte til elever, skole og presse fylkespolitikerne for å få vedtaket omgjort)

 • Framsnakke regionen og skoletilbudene sammen med elevene og skolene.

 

Hva mener ditt parti om bruk av ufaglært​ personale til undervisning i skole og barnehage?

Det er i dag mange kommuner der skoler og barnehager holder driften i gang med en for stor prosent ufaglærte medarbeidere. Dette er ikke ønskelig men kan i enkelte situasjoner være eneste mulig

løsning for å holde hjulene i gang.

 • Senterpartiet vil at ansatte i barnehager og skole skal være utdannet til å gjøre den jobben de er satt til å utføre.
 • Det betinger en desentralisert utdanningsmodell med utdanning/videreutdanning geografisk plassert over hele landet.
 • Det vil bedre muligheten også for ufaglærte som er i jobb å ta utdanning.

For at flere skal få relevant utdanning har Senterpartiet programfestet og ønsker å arbeide for:

 • At praktisk-estetiske fag skal være en del av grunnskolelærerutdanningen.
 • At det tilbys etterutdanningskurs for kontaktlærere.
 • At etterutdanning bør gi uttelling i studiepoeng på samme måte som videreutdanning.
 • Sikre høy kvalitet og relevans på etter- og videreutdanningstilbudene for lærere.
 • Legge til rette for at lærere som ønsker det kan ta mastergrad som videreutdanning.
 • Rekruttere flere yrkesfaglærere ved å bruke fagbrev som opptakskrav og godkjenningsgrunnlag for å ta praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY).
 • At nye kompetansekrav til lærere ikke skal kunne ha tilbakevirkende kraft.
 • Styrke den spesialpedagogiske kompetansen i skolen for å sikre alle elever forsvarlig opplæring.

 

Antall søkere til lærerutdanningene har gått kraftig ned de siste to årene. Hva mener ditt parti om karakterkravene i matematikk og norsk?

Dagens karakterkrav utelukker for mange potensielt fremtidig gode lærere! Man kan bli en utmerket lærer uten å ha 4 i matte. Mange motiverte og dyktige personer avstår fra å utdanne seg som lærere fordi de ikke har oppnådd nettopp dette karakterkravet. SP mener derfor at kravet om 4 i matematikk må fjernes ved opptak til lærerutdanningen. Inntak må baseres på et karaktergjennomsnitt.

 

Hva mener ditt parti vil være med på å sikre rekrutteringen til læreryrkene?

 • Bred fagutdanning, mindre fagspesialisering. Vi ønsker lærere med bred kompetanse og er «elevspesialister»
 • Politiske utdanningsreformer hvert fjerde år kan skremme enhver til å søke lærerutdanning. Skolene må få tid til å sette seg inn i, og forankre reformene.
 • Flere «praksisfag» i skolen gjør lærerjobben allsidig og gir elever med ulike interesser større mangfold og muligens bedre og bredere læringsutbytte for elevene.
 • Gode etterutdannings tilbud nær bosetting.

Senterpartiet ønsker å spille på lag med nærmiljøet.

Gode barnehager og skoler er grunnleggende viktig for at våre barn og ungdommer som vokser opp skal få en tilhørighet, trygghet og identitet til sitt nærmiljø og som voksen ser det attraktivt å bosette seg og virke i vår flotte kommune.

Tynset Senterparti ved Merete Myhre Moen og Arne Eggen

 

Bruk stemmeretten. Godt valg!

Publisert: 08.09.2021