Gi flyktningbarna en best mulig start

Å flytte fra et land til et annet er en stor endring i et menneskes liv. Hvordan barn opplever etableringsfasen i et nytt land, påvirkes i stor grad av familiens bakgrunn, hvorfor og hvordan de har forlatt hjemlandet, og hvordan de tas i mot i det nye landet.

Mangfold i barnehagen/skolen

Å oppleve inkludering, trygghet og forutsigbarhet fra første møte med barnehagen og skolen er spesielt viktig for nyankomne barn og deres foreldre. Da er det viktig med topråklig assistent som kan hjelpe barna, deres foreldre og personalet til å forstå hverandre.

Arbeid med flere språk

Nyankomne barn har med seg morsmålet sitt når de begynner i barnehagen/skolen. Denne språkkompetansen er viktig blant annet når barnet skal lære norsk. Det er viktig at morsmålet praktiseres i hjemmet og aller helst også at det gis morsmålsundervisning, slik at denne språkutviklingen fortsetter, og legger bedre grunnlag for å lære seg norsk.

Foreldresamarbeid

Et godt samarbeid mellom barnehagen/skolen og foreldrene har stor betydning for barns trygghet. Dette er ekstra viktig når det gjelder nyankomne barn. Barnas foreldre vil blant annet være en viktig kilde til kunnskap om både barnets erfaringer, kompetanse og utvikling. For at vi skal forstå hverandre er det viktig med topråklig assistent.

Økonomi

ØSK får integreringstilskudd, eldretilskudd og barnehagetilskudd. Tilskuddet skal i hovedsak dekke de gjennomsnittlige utgiftene kommunen har til arbeidet i bosettingsåret og de fire neste årene. Kommunene får tilskudd for hver person de bosetter.

Barnehagetilskudd

Tilskuddet skal bidra til tilrettelegging i barnehage for nyankomne flyktninger, for eksempel med tospråklige assistenter, og blir utbetalt per barn i aldersgruppen 0–5 år.

Tar ØSK i mot flykninger for å tjene penger på dem og/eller fordi vi ønsker å gi dem et så godt liv som mulig?

Dagens praksis med å sende nyankomne barn i barnehagen uten egne ressurser er etter vår mening ikke forsvarlig! Gjennom medråderett med kommunalsjefen har vi presset på for å få til en endring av praksisen. I skolene har det i noen tilfeller fulgt med noen ressurser (dog for lite), mens det i barnehagene ikke har fulgt med noe. Tidligere hadde vi en 50% pedagogstilling som språkressurs for flyktningbarna i Rogne barnehage, men den har forsvunnet over til skole. Vi etterlyser denne og tospråklige assistenter i en startfase/det første året ved barnehage-/skolestart.

Publisert: 05.10.2021