BARNEHAGESTRUKTUREN I ØSK: VI MANGLER BARNEHAGEPLASSER I SØR OG PÅ MIDT. ROGNE BARNEHAGE ER FYLT HELT OPP - STORE BARNEGRUPPER

Høsten 2020 ble Tingvang barnehage lagt ned, og Rogne barnehage var helt full vinter/vår 2021. Med de barna som er tildelt plass fram til rett over nyttår 2022, er den igjen fylt til randen.

Rogne barnehage er godkjent for totalt 80 barn (110 plasser), hvorav 50 barn/plasser i alderen 3-6 år (store barn) fordelt på to avdelinger à 25 barn/plasser og 30 barn/60 plasser i alderen 1-3 år (småbarn) på èn avdeling. I år er småbarns-avdelingen fylt opp med 33 barn/66 plasser. Seks plasser mer enn den er godkjent for. 

 

På grunn av lang åpningstid og lav bemanning må hele avdelingen være samlet på morgenen og ettermiddagen. Ett uteområde gjør at de også er sammen i utetiden. Ellers på dagen prøver man å dele avdelingen i to grupper.

 

Minoritetsspråklige barn, barn med nedsatt funksjonsevne og de yngste barna vil kunne ha mest negative virkninger av store barnegrupper. Små barnegrupper er særlig viktig for de yngste barna og barn med særskilte behov fordi små grupper gir de voksne bedre muligheter til å dekke det enkelte barns behov for omsorg og nærhet. Samtidig gir mindre barnegrupper gode strukturelle rammer for utvikling av gode relasjoner mellom barn og voksne og mellom barn Meld. St. 24 (2012–2013) Framtidens barnehage.

 

Barnas beste

Vi er kritiske til at ØSK eksperimenterer med så store barnegrupper som det er i Rogne bhg, særlig for ett- og toåringene, etter at Tingvang bhg ble lagt ned i fjor. I barnehageloven står det at i alle handlinger og avgjørelser som gjelder barn i barnehagen, skal hva som er best for barnet, være et grunnleggende hensyn. Forskning viser at barnets beste ikke er èn stor småbarnsavdeling med 30-33 ett- og toåringer. Tvert i mot; de yngste bør ha små, stabile og forutsigbare grupper.

 

Politikerne er barnehageeiere i ØSK. De må være deres ansvar bevisst og sørge for at småbarna får den gode kvaliteten på barnehagetilbudet som de fortjener og trenger for å få en god barndom og start på utdanningen sin. Ellers er vi redd vi vil se de negative konsekvensene av dette i åra framover både i barnehagen, skolen og senere i barnas liv. Og da er det for sent å snu. Vårt forslag er å redusere antall barn i Rogne bhg og øke barnehageplassene midt i kommunen, evt bygge ut og om slik at man får to småbarnsavdelinger i Rogne bhg.

Små barn har et grunnleggende behov for trygghet, forutsigbarhet og stabilitet. Psykisk helse, læring og atferd har felles tidlige røtter – nemlig trygge og sensitive samspill (Læringsmiljøsenteret, UiS). Slike samspill mener vi ikke er mulig å oppnå ved en småbarnsavdeling med 33 barn.

 

Store barnegrupper skaper stress hos barnehagebarn. Forskning har funnet en sammenheng mellom store barnegrupper, her definert som over 15 barn, med økt “stresshormon” (cortisolnivå) hos barn i barnehagen. Groeneveld mfl., 2010; Legendre, 2003; Vermeer mfl., 2010. 15 barn i denne sammenhengen er mest sannsynlig store barn, noe som tilsvarer 7-8 småbarn.

 

Kvaliteten i norske barnehager er for dårlig - løsningen er mindre grupper og flere ansatte konkluderte forsker Ellen Os i forskningsprosjektet ”Med blikk for barn – kvalitet i barnehagen for barn under 3 år” ( 2012-2017) med. I ØSK har vi latt økonomi og rasjonaliseringen få råde, og har gått i motsatt vei av forskningen; fra små barnegrupper til store barnegrupper.

 

Små barnegrupper fungerer forebyggende for atferdsproblemer og sammen med lukket avdelingsstruktur i barnehagen legger dette det beste grunnlaget for en god start på skolelivet. Tidlig trygg i Trondheim (TtiT), NTNU 2007 – 2020. Dersom dere vil at barnehagene skal drive med forebyggende og pedagogisk arbeid, og ikke «brannslukking» og oppbevaring, kan ikke Rogne bhg fylles opp slik den gjør i dag.

 

UDF ØS advarte i strukturdebatten om at det ville bli for få barnehageplasser uten en kommunal bhg på midt. Heldigvis har Heggebø utvidet, men allerede nå ved starten av nytt barnehageår er alle plassene i Rogne bhg delt ut, Heggebø bhg har èn ledig plass som kommunen nå mest sannsynlig fyller, mens Beito har noe ledig kapasitiet. I vinter/vår måtte en familie med barn i Rogne bhg fra før av, reise til Heggebø med minstemann, fordi Rogne var full. Noen måneder senere ble det ledig plass og barnet fikk plass i Rogne. Er det sånn politikerne i ØSK vil ha det? Overfylte barnehager med ventelister der behovet er størst. Familier som i utgangspunktet bor i gangavstand til en bhg hvor de kanskje allerede har et eller flere barn, skal måtte kjøre fram og tilbake til Heggebø (eller Beito) fordi barnehagen i nærområdet er full? Hva med tilflytting?

 

Et eksempel: en småbarnsfamilie ønsker å flytte hjem til Valdres og vurderer ØSK. De bestemmer seg for å bygge hus i Solhaulie eller kan få kjøpt et hus der med innflytting i januar 2022. De søker barnehageplass til sine to barn på ett og fire år, da mor skal begynne å jobbe på Fagernes 1.2.22. Far skal ha hjemmekontor tre dager i uka og to dager i Oslo. Barnehagen i Rogne er full. Heggebø bhg er full. De får tilbud om plass i Beito bhg. Siden det er uaktuelt å kjøre tur-retur Rogne-Beito-Fagernes/Rogne morgen og ettermiddag, velger de å flytte til en annen kommune. Dette er et fiktivt eksempel, men kan fort bli virkelighet i dag, i morgen, til vinteren……..!

 

Publisert: 05.10.2021