Leiarar

Hordaland

Utdanningsforbundet Hordaland har oppnemnt eit fast leiarråd som er rådgjevande til styret. Dette er samansett med leiarar frå heile fylket og frå heile opplæringssektoren.

 Mandat for leiarrådet i Utdanningsforbundet Hordaland

• Leiarråd på fylkesnivå skal ha ein rådgivande funksjon inn mot fylkesstyret
• Leiarrådet skal vere ein ressurs for fylkesstyret i saker som angår leiarfaglege   spørsmål.
• Leiarrådet skal sikre kompetanse innanfor sitt område, og skal handsame saker lagt fram av fylkesstyret.
• Rådet kan også ta opp saker og foreslå vidare handsaming i fylkesstyret.
• Rådet skal vere pådrivar til at alle leiarar skal ha tilhøyrsle og møteplasser for medverknad både innanfor eige arbeidsfelt og i fellessaker, og bidra til å synleggjere leiarane, både i organisasjonen og ut i offentlegheita.
• Leiarrepresentanten  i fylkesstyret skal vere leiar for leiarrådet, og rådet skal ha minimum to møter per  semester.
• Gjennom samarbeid med lokallaga, arbeide for at det  vert organisert leiarforum for leiarmedlemmene

Samansetting leiarråd

Leiar:

Olaug Borge

Nestleiar:

Berit Dale

Styremedlemmer:

Renate Macpherson, Haugland skule

Grete Ragnhild Iversen, Øystese barneskule

Nils Kvalvågnes, Myking skule

Berit Skeie, Skjold barnehage

Ann Irene Sæle, Uskedalen barnehage

Elisabeth Nordstrand, Os barnehage

Knut Brunvoll, Voss gymnas

Trude Femsteinevik, Bjørketeigen barnehage

Varamedlemmer:

Tor Sander, Søreide skole

Lars-Tore Johannessen, Lysekloster barneskule

Rune Valvatne Ask, Litlabø skule

Vidar Tufteland, Osterøy videregående skule

Christin Klubben, Meling skule