Kommunevalg 2019 - hva vil partiene med skole og barnehage?

Bergen

Hva kan vi forvente av politikerne i nytt byråd og nytt bystyre etter høstens valg når det gjelder skole og barnehage?

Utdanningsforbundet Bergen har stilt 13 spørsmål til partiene som ligger an til å komme inn i det nye bystyret. Alle partiene som ble valgt inn i bystyret til inneværende periode har svart, og på noen av sakene som er viktige for lokallaget gir svarene godt grunnlag for optimisme.

Et overveldende flertall av partiene vil jobbe for at det blir innført en pedagognorm på 50 % i de kommunale barnehagene i neste bystyreperiode (2019-2023). Den statlige normen, som ble gjort gjeldende høsten 2018, tilsier en pedagogtetthet på 43 %. For Utdanningsforbundet har det lenge vært et mål at minst halvparten av pedagogene skal være barnehagelærere, fordi vi mener at pedagogisk kompetanse er helt avgjørende for å gi barnehagebarn et godt nok tilbud. Kun Krf svarer at de ikke vil jobbe for dette, mens Senterpartiet og MDG svarer «vet ikke».

Også for de spesialpedagogiske tjenestene er det grunn til å se frem til neste periode. Alle partiene vil jobbe for at det bevilges vesentlig økte midler til disse tjenestene, unntatt MDG som svarer «vet ikke». Dette har vært en viktig sak for Utdanningsforbundet Bergen ved alle budsjettbehandlinger i kommunen de siste årene, uten at vi så langt har fått gjennomslag. De siste 15 årene har vi sett en kraftig økning i barne- og elevtallene, mens midlene til spesialpedagogikk har stått stille. Nå ser imidlertid stemningen ut til å ha snudd.

Et stort flertall vil også jobbe for en styrking av de praktisk-estetiske fagene i skolen, i form av kompetanseheving og bedre tilrettelegging av de fysiske forholdene. Dette er fag som forbundet opplever er blitt prioritert ned de siste årene til fordel for mer teoretisk rettede fag. Her er det bare Høyre som svarer at de ikke vil jobbe for en slik styrking. Flertallet av partiene vil dessuten jobbe for at de fleksible undervisningsarealene i skolen vurderes på nytt, og at det lyttes til profesjonsstemmen fra skoler som har fleksible arealer. Tilbakemeldingene vi har fått fra våre tillitsvalgte er varierte når det gjelder denne typen arealer.

I spørsmålene som handler om kommersiell kontra ideell drift av barnehager ser vi at partiene er delt langs de tradisjonelle skillelinjene. Partiene på venstresiden vil unngå etablering av nye kommersielle barnehager, samt gå inn for at kommunen kjøper opp private barnehager, mens partiene i sentrum og på høyresiden går imot slike tiltak. Utdanningsforbundet sitt utgangspunkt er at offentlig og ideell er det beste utgangspunktene for å sikre at alle pengene brukes til beste for barna i barnehagen, noe som er særlig aktuelt i Bergen med en 70 prosents andel private.

En samlet oversikt over hva partiene har svart, kan du se i feltet ved siden av artikkelen.