Valg 2017: Kjære politikere: Sørg for at alle unge får kvalifiserte lærere

Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Publisert 21.08.2017

Når offentlig statistikk viser at det for landet som gjennomsnitt var 4 % ufaglærte i undervisningsstilling i grunnskolen i 2016, var tallet for Finnmark 8 %. At vi har dobbelt så høy andel ufaglærte i Finnmarksskolen sammenligna med snittet for landet, har vært det vanlige i mange år.

I tillegg er det slik at de offentlige talla viser situasjonen ved tilsetting, og her tar man ikke høyde for verken planlagte permisjoner, avtalte møter og kurs eller vanlig sykefravær. Når dette tas med i regnestykket, viser det seg at ufaglærtandelen jevnt over er nær det dobbelte av det registrerte. Finnmarkselevene har altså ufaglært lærer i hver sjette time.

Det er rekrutteringsutfordringer også i barnehagene. Mange finnmarkskommuner har positive målsettinger om 50 % barnehagelærerdekning eller to barnehagelærere pr avdeling. Dette er rekrutterende i seg selv, da det å bygge et fagmiljø er interessant for enhver potensiell søker.

Men inniblant dette har vi barnehageeiere som strever med å få besatt stillinger, som driver på dispensasjon fra utdanningskravet til mange stillinger og over lang tid. Det betyr at barnehagebarn i fylket vårt får et meget varierende tilbud, og det er grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt barnehagelov og rammeplan blir oppfylt i forhold til å gi barna det tilbudet de har krav på.

Fordi dette er utfordringer fylket vårt har stridt med gjennom mange tiår, må det vurderes å iverksette særskilte tiltak slik at barn og elever i Finnmark har mulighet til å få et likeverdig barnehage- og skoletilbud sammenligna med resten av landet. Læreren er, som kjent, den viktigste innsatsfaktoren for det tilbudet som gis.

En kronikk i Aftenposten i vinter beskrev situasjonen i finnmarksskolen med overskrifta «Elevene Norge svikter». (Aftenposten 23.januar) Kronikken konkluderer: «Skolekvaliteten i Finnmark er en skam for Skole-Norge. Barn i Finnmark får et dårligere utgangspunkt for resten av livet. Og ansvarlige i fylket og resten av landet lar det skje.»

Utdanningsforbundet Finnmark utfordrer derfor listetoppene fra de ulike partiene i fylket vårt til å arbeide for å få iverksatt tiltak som kan øke rekrutteringa til lærerutdanningene og til ledige lærerstillinger i både skole og barnehage. Vår utfordring er:

- Vil du som framtidig stortingsrepresentant fra Finnmark arbeide for rekrutteringstiltak som sikre barn i finnmarksbarnehagene og elever i finnmarksskolene et likeverdig tilbud sammenligna med resten av landet?


Utdanningsforbundet Finnmark
Kari Lium, fylkesleder