Valg 2017: Kjære politikere: Alle elever fortjener å bli sett - hver time!

Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Publisert 07.08.2017

Alle er enige om at den viktigste innsatsen for elevenes læring, utvikling og trivsel i skolen, er læreren. Relasjonen mellom lærer og elev er avgjørende for elevens utbytte av skolehverdagen. Det er derfor viktig at elevene har god nok tilgang på lærere.

Ved store klasser blir det liten tid til hver elev, til individuell oppfølging og tilrettelegging, til tilpassa opplæring og valg av undervisningsmetoder etter sammensetning av elevgruppene. Det er forskjell på å ha norskundervisning i en ungdomsskolegruppe på 13 elever sammenligna med en gruppe på 32 elever, i forhold til både å se og å følge opp den enkelte elev.

Færre elever i gruppa gir mer tid til hver elev, mer tid til å skape gode relasjoner, mer tid til å sørge for at hvert barn blir sett og inkludert og mer tid til det spesifikke fagarbeidet sammen med hver elev. Og det er en slik skole vi vil ha. Det bekreftes av både Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget for Grunnskolen som begge støtter Utdanningsforbundets kampanje for økt lærertetthet.

Utdanningsforbundet mener at en nasjonal norm for lærertetthet må gjelde på skolenivå. Innfører man regler om dette på kommunenivå, sikrer man ikke likeverdig opplæringstilbud for elevene. Hvis man ved Kirkenes ungdomsskole har 29 elever i 9.klasse og ved Pasvik skole har 7 elever i 9., får man et pent gjennomsnitt på 18 elever. Men gjennomsnittstallet er ikke virkeligheten for de 29 som har bare en lærer i klasserommet når de f.eks. skal trene på å konstruere parallellogram.

Hver tredje lærer melder at de har for store klasser til å kunne følge opp hver elev og gi god nok tilpassa opplæring. Både lærere som har forlatt læreryrket og de som er i klasserommet i dag, uttrykker at gruppestørrelse er en av de viktigste forutsetningene for å trives og bli i jobben. Antall elever de har ansvar for, må ikke være høyere enn at de føler de har muligheten til å gjøre en god og profesjonell jobb.

Utdanningsforbundet Finnmark utfordrer derfor listetoppene fra de ulike partiene i fylket vårt til å arbeide for å sikre at vi får regler for hvor mange elever det kan være pr lærer og at disse reglene utarbeides for skolenivå. Vår utfordring er:

- Vil du som framtidig stortingsrepresentant fra Finnmark arbeide for å sikre regler – på skolenivå - for hvor mange elever hver enkelt lærer skal ha ansvar for i klasserommet?

Utdanningsforbundet Finnmark
Kari Lium, fylkesleder