Statlige samiske videregående skoler

Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Sámi  joatkkaskuvla/Samisk videregående skole, Karasjok, og Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla /Samisk videregående skole og reindriftsskole, Kautokeino, er statlige videregående skoler, direkte underlagt Kunnskapsdepartementet v/Utdanningsdirektoratet. Det er eget styre for de samiske videregående skolene. Styreleder er pt. Ingrid Hernes.

Skolene er unike, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er skoler opprettet spesielt for samer, med utgangspunkt i tradisjonelle næringer og samisk kultur. Skolene gir et variert opplæringstilbud for at samisk ungdom fra hele landet skal få kompetanse til å velge yrke eller studier i både det samiske, det norske og det internasjonale samfunnet.

Opplæring på samisk gis ved de statlige samiske videregående skolene i Kautokeino og Karasjok og opplæring gis etter Læreplanverket Kunnskapsløftet – Samisk.

Isak Ole Hætta er HTV-samisk.
John Arne Øxseth er ATV ved Samisk videregående skole og reindriftsskole, Kautokeino.
Margrethe Sakshaug er ATV ved Samisk videregående skole, Karasjok.

Fylkeslaget har utarbeidet et hefte over gjeldende avtaleverk for de statlige samiske skolene.
Heftet kan lastes ned her.  

Gjeldende avtaleverk:
F-4073 (pdf)   Håndbok om særavtaler m.m. skoleverket stat

Særavtale arbeidstid for undervisningspersonale i skoleverket - avtale av 01.08. 2000

Særavtale om arbeidstid og ressursbestem­melser for skoleledere i den videregående skolen

Særavtale for skoleverket om tilpasning til hovedtariffavtalens felles­be­stem­melser, ferieloven og avvik fra enkelte bestemmelser i arbeidsmiljøloven

Opplæringsloven