Det sentrale kriteriet bør være elevenes rett til oppfølging fra kvalifiserte lærere underveis i opplæringen.

Dette kom frem i debatten da fylkesstyret på forrige møte diskuterte høringen - forslag til ny opplæringslov. Selve høringen er på nærmere 800 sider.

Det er en omfattende høring på nesten 800 sider. Mye av det departementet spør om, har Utdanningsforbundet allerede politikk på, og mye ble spilt inn i forbindelse med Opplæringslovutvalgets NOU 2019:23. Her er et par av temaene som ble diskutert i møtet og som spilles inn i høringssvaret:

Organiseringen av opplæringen
Departementet har stilt spørsmål om det bør innføres en regel om at opplæringen skal forberedes og følges opp av en lærer, og at en lærer som hovedregel skal være til stede sammen med elevene i opplæringssituasjonen. Utdanningsforbundet Agder støtter et slikt lovkrav, men flere lokallag har pekt på at denne regelen ikke vil være praktisk gjennomførbar fordi det ikke er nok lærerressurser til å oppfylle regelen. Likevel vil en slik regel være hensiktsmessig fordi den understreker at det ikke kan spares penger ved å sette inn assistenter eller andre som ikke er lærerutdannet i opplæringssituasjoner.

Formuleringen «som hovedregel» vil være nødvendig for å gjennomføre pedagogiske opplegg hvor lærer ikke er fysisk sammen med elevene. Klasser kan for eksempel ha et prosjekt hvor elevene skal ut for å samle informasjon om noe hver for seg eller i grupper.  Det sentrale kriteriet bør være elevenes rett til oppfølging fra kvalifiserte lærere underveis i opplæringen.

 

Fjernundervisning
Utdanningsforbundet Agder har spurt spesielt tillitsvalgte i de videregående skolene om departementets lovforslag om fjernundervisning. Både medlemmer og tillitsvalgte i vgo ønsker en fortsatt streng regulering av denne loven. Vi har grunn til å tro at økonomi ofte vil bli avgjørende, og at det legges mindre vekt på faglig-pedagogiske hensyn hvis det åpnes opp for mer fjernundervisning.

I forslaget fra departementet §14-4 listes det opp en rekke vilkår som skal sette rammer for fjernundervisningen. Det er positivt at det må være gode grunner for å gjennomføre opplæringa som fjernundervisning, og at fordelene for elevene må være større enn ulempene ved å gjennomføre opplæringa slik. Likevel har vi erfart gjennom pandemien med mye digital undervisning, at elevene verdsetter det fysiske møtet på skolen.

Mye læring skjer i samspill med andre, og det digitale bør bare være hjelpemidler i undervisningen. Det bør være en pedagogisk vurdering i hvert enkelt tilfelle om kravene til forsvarlig opplæring kan ivaretas gjennom digital undervisning. Det kommer til å bli åpnet mer opp for fjernundervisning, og da er det viktig at det settes flere vilkår i forskrift for å bruke fjernundervisning. Elevene skal som hovedregel få fjernundervisningen på skolen. I tillegg mener vi at det må være en lærer til stede der fjernundervisningen mottas. For at fjernundervisningen skal bli trygg og forsvarlig, må elevene møte faglærer fysisk innimellom.  

Høringssvar til ny opplæringslov fra Utdanningsforbundet Agder.pdf