Oppfølging av varsel opplæringsloven § 9A-5, mistanke om at en ansatt har krenket elev

Rutiner for oppfølging av varsel etter oppll. § 9A-5 Vest-Agder fylkeskommune

Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan som arbeider på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren. Dersom det er ein i leiinga ved skolen som står bak krenkinga, skal skoleeigaren varslast direkte av den som fekk mistanke om eller kjennskap til krenkinga. Undersøking og tiltak etter § 9 A-4 tredje og fjerde ledd skal setjast i verk straks (§ 9 A-5).

I henhold til opplæringsloven § 9 A-5 skal skoleeier alltid varsles dersom en som arbeider på skolen får kjennskap til, eller mistanke om, at en annen som arbeider på skolen utsetter en elev for krenkelse. Bakgrunnen for slik kjennskap eller mistanke kan være melding fra elev eller foresatte, egen observasjon eller annet.

Hvem omfattes av bestemmelsen

"En som arbeider på skolen" betyr her personer som har et ansettelsesforhold til skolen eller skoleeier, og andre som gjør tjeneste på skolen og jevnlig oppholder seg der. Dette inkluderer bl.a. studenter i praksis og lærlinger (Prop. 57L, s. 76 og 78).

Hvem skal varsle

Den som får kjennskap eller mistanke skal fylle ut det vedlagte skjemaet, og levere det til rektor, eller en avdelingsleder rektor har utpekt til å ta imot slike varsler. Rektor/avdelingsleder skal varsle skoleeier. Dersom personen varselet gjelder er en leder ved skolen, skal den som får kjennskap eller mistanke selv sende skjemaet til skoleeier.

Innsyn og kontradiksjon

Det er viktig at den ansatte varselet gjelder umiddelbart blir informert, og får anledning til å uttale seg om saken. Skolen skal imidlertid alltid varsle skoleeier, selv om samtale med den ansatte tyder på det ikke har forekommet krenkelse etter opplæringsloven § 9 A-5. Den ansatte varselet gjelder skal få kopi av alle dokumenter som angår ham/henne.

Undersøkelse/konklusjon

Hvis konklusjonen er at det ikke er grunnlag for mistanke om krenkelse, avsluttes saken som gjelder den ansatte. Hvis eleven opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen, skal det alltid utarbeides en aktivitetsplan og settes i verk tiltak, selv om konklusjonen er at det ikke er grunnlag for mistanke om krenkelse fra en som arbeider ved skolen. Aktivitetsplanen legges i elevens mappe i P360, og er ikke en del av varslingssaken.

Registrering av varsel i P360 (arkiv/saksbehandlingssystem, tekniske detaljer er tatt bort)

Videre oppfølging

 • Rektor/avdelingsleder undersøker saken umiddelbart.Samtaler med den varselet gjelder. Vedkommende skal få tilbud om å ta med tillitsvalgt.
 • Samtale med elev(er) som skal ha vært utsatt for trakassering. Eleven(e) skal få tilbud om å ta med foresatte, rådgiver, elev- og lærlingombud eller mobbeombud.
 • Evt. ny samtale med den varselet gjelder. Vedkommende skal ha anledning til å kommentere eleven(e)s uttalelser.
 • Evt. andre kilder.

Rektor konkluderer på grunnlag av fakta som er kommet frem i saken.

 • Et internt dokument legges i P360 på det samme saksnummer som varselet. Dokumentet skal ha samme tittel om varselet, bortsett fra at ordet "Varsel" endres til "Konklusjon".
 • Dokumentet skal inneholde: Navn på den ansatte varselet gjelder.Kort om hvordan undersøkelsen er gjennomført. Konklusjon. Rektor/saksbehandler på skolen ekspederer dokumentet.

Hvis konklusjonen er at det ikke er grunnlag for mistanke om krenkelse, avsluttes saken som varslingssak i P360.

 • Den ansatte varselet gjelder kan be om at varsel med tilhørende dokumenter slettes, jf. GDPR.
 • Aktivitetsplan utarbeides hvis eleven ikke har det trygt og godt på skolen.

Hvis undersøkelsen viser at det kan være grunnlag for mistanke, følges saken opp som en personalsak.

 • Skolen må umiddelbart utarbeide en aktivitetsplan og sette i verk tiltak for at eleven skal ha det trygt og godt på skolen. Samtidig må den ansattes rettigheter ivaretas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKJEMA FOR VARSLING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN § 9 A-5

 • Skole:
 • Dato:
 • Navn på den ansatte som melder fra:
 • Navn på den ansatte varselet gjelder:
 • Kort beskrivelse av hvordan den som varsler har fått kjennskap til/mistanke om forholdet:
 • Kort beskrivelse av hva som skal ha foregått:
 • Evt. annen informasjon:

Skjemaet fylles ut umiddelbart når en ansatt får mistanke om eller kjennskap til at en ansatt skal ha trakassert en elev. Skjemaet leveres til rektor eller en avdelingsleder rektor har utpekt til å ta imot slike varsler.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKJEMA FOR KONKLUSJON

 • Skole:
 • Navn på ansvarlig for undersøkelse
 • og konklusjon:
 • Dato:
 • Navn på den ansatte varselet gjelder:
 • Kort beskrivelse av hvordan undersøkelsen er gjennomført:
 • Konklusjon: (sett kryss)
 • _ Grunnlag for mistanke om krenkelse
 • _ Ikke grunnlag for mistanke om krenkelse
 • I noen tilfeller kan undersøkelsen vise at læreren har opptrådt ubetenksomt, uten at dette kan kalles krenkelse. Kryss da for "ikke grunnlag", og forklar under "Oppfølging"
 • Oppfølging: (skriv f.eks. Aktivitetsplan. Selve planen legges i sikker sone i elevens mappe)